ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
ทรัพยากรพืชพรรณฯ
 
จำปีสีนวล
 
จำปีสีนวล
ชื่อวิทยาศาสตร์: Michelia alba x Michelia champaca หรือ Michelia hybrid
วงศ์: MAGNOLIACEAE
ถิ่นกำเนิด: ประเทศไทย
ลักษณะทั่วไป: ไม้ยืนต้น พุ่มโปร่ง มีการแตกกิ่งก้านน้อย รูปทรงไม่ค่อยเป็นระเบียบ
ฤดูการออกดอก: ออกดอกตลอดปี
เวลาที่ดอกหอม: หอมทั้งกลางวันและกลางคืน
การขยายพันธุ์:
นิยมการทาบกิ่ง
ข้อดีของพันธุ์ไม้:
ขนาดของดอกใหญ่ ออกดอกดกและหอมดี เป็นรองเพียงจำปีขาวเท่านั้น
ข้อแนะนำ:
พันธุ์ไม้หอมในสกุลจำปี จำปา จำปีสีนวล ไม่ค่อยทนทานต่อน้ำท่วม การปลูกในที่ดอนน้ำท่วมไม่ถึงและมีหน้าดินลึกจะทำให้การเจริญเติบโตดี
ข้อมูลอื่นๆ:
ที่สวนไม้หอมฯ พบการเข้าทำลายของเพลื้ยแป้ง ต้องระวังด้วยเพราะว่าจำปีสีนวลไม่ค่อยทนทานต่อการเข้าทำลายของเพลื้ยชนิดนี้
เอกสารอ้างอิง:
1. http://www.ku.ac.th/e-magazine/december45/agri/flower.html
รวบรวมโดย: นพพล เกตุประสาท
หน่วยอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พืชพรรณ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม