ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
ทรัพยากรพืชพรรณฯ
 
จำปีแขก
 
จำปีแขก
ชื่ออื่นๆ: จำปาแขก
ชื่อสามัญ: Banana shrub, Dwarf chempaka
ชื่อวิทยาศาสตร์: Michelia figo (Lour.) Spreng.
วงศ์: MAGNOLIACEAE
ถิ่นกำเนิด: ทางตะวันออกเฉียงใต้ประเทศจีน
ลักษณะทั่วไป: ไม้พุ่มขนาดเล็ก มีการแตกกิ่งก้านสาขามาก
ฤดูการออกดอก: เดือน พ.ค. - ส.ค.
เวลาที่ดอกหอม: หอมตลอดวัน หอมแรงช่วงอากาศเย็น
การขยายพันธุ์:
การตอนกิ่ง (จากการรวบรวมข้อมูล)
ข้อดีของพันธุ์ไม้:
เนื่องจากเป็นพันธุ์ไม้ขนาดเล็ก เหมาะกับผู้ที่สนใจปลูกไม้หอมแต่มีพื้นที่ปลูกน้อย พื้นที่ปลูกขนาด 1 x 1 ม. ก็เพียงพอ
ปลูกได้ดีทั้งที่มีแสงแดดจัดตลอดวัน และที่ร่มรำไร
ออกดอกดก และมีกลิ่นหอมแรง
ราคาค่อนข้างถูก เมื่อเทียบกับพันธุ์ไม้หอมที่เริ่มออกมาใหม่ๆ ทั้งๆ ที่มีคุณสมบัติดีกว่าพันธุ์ไม้ที่ออกมาใหม่ๆ ก็ตาม
ข้อแนะนำ:
ต้องการความชื้นสูง ควรปลูกในพื้นที่ที่สามารถให้น้ำได้อย่างสม่ำเสมอ
หากมีการดูแลรักษาที่ดีจะออกดอกให้ชมบ่อยๆ แต่ดอกจะร่วงภายใน 1 - 2 วันเท่านั้น
ข้อมูลอื่นๆ:
ที่สวนไม้หอมของศูนย์ปฏิบัติการวิจัยฯ ได้ทดลองปลูกทั้งที่ร่มรำไรและที่มีแสงแดดจัดตลอดวัน พบว่าสามารถปลูกได้ทั้งสองแบบ แต่ในพื้นที่มีแสงแดดจัดดอกจะร่วงเร็วกว่าที่ปลูกในพื้นที่มีแสงแดดรำไร
น้ำมันจากดอก ทาแก้ปวดหัว และตาบวม ดอก แก้ไข้ ขับปัสสาวะ
เปลือกต้น แก้ไข้
แก่น บำรุงประจำเดือน
เอกสารอ้างอิง:
1. ปิยะ เฉลิมกลิ่น.  หอมกลิ่นดอกไม้เมืองไทย.  บริษัท จิรวัฒน์ เอ็กซ์เพรส จำกัด.  2546 กรุงเทพฯ 336 หน้า (65)
2. ดร. วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม.  พจนานุกรมไม้ดอกไม้ประดับ.  2542 หน้า (203)
3. Tem Samitinand.  Thai Plant Names.  Revised Edition 2001.  810 p. (355)
รวบรวมโดย: นพพล เกตุประสาท
หน่วยอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พืชพรรณ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม