ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
ทรัพยากรพืชพรรณฯ
 
กลาย
 
กลาย
ชื่ออื่นๆ: กล้วยค่าง
ชื่อวิทยาศาสตร์: Mitrephora keithii Ridl.
วงศ์: ANNONACEAE
ถิ่นกำเนิด: ภาคใต้ของไทย (คาบสมุทรอินโดจีน)
ลักษณะทั่วไป: ไม้พุ่มโปร่งขนาดเล็ก สูงประมาณ 3 - 4 ม.
ฤดูการออกดอก: ออกดอกตลอดปี
เวลาที่ดอกหอม: ดอกหอมแรงตลอดวัน
การขยายพันธุ์:
การตอน เพาะเมล็ด
ข้อดีของพันธุ์ไม้:
เป็นพันธุ์ไม้หอมขนาดเล็ก เติบโตค่อนข้างช้า เหมาะสำหรับที่จะปลูกในพื้นที่แคบๆ ประมาณ 1 ตรม. ได้
สามารถเจริญเติบโตได้ในพื้นที่แสงแดดปานกลางและแดดจัดได้
ข้อแนะนำ:
จากการรวบรวมข้อมูลพบว่า กลายหรือกล้วยค่างมีดอกหอมเพียงบางต้น การซื้อพันธุ์ไม้หอมชนิดนี้จึงควรซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้
พันธุ์ไม้ในตระกูลนี้ส่วนใหญ่เจริญเติบโตในพื้นที่มีความชื้นสูงและแสงแดดไม่มากนัก
จำนวนพันธุ์ไม้หอมที่ควรซื้อเท่ากับจำนวนที่ต้องการปลูก
ข้อมูลอื่นๆ:
ผู้รวบรวมเห็นว่าเป็นพันธุ์ไม้หอมที่ควรสะสมชนิดหนึ่ง (ราคาไม่สูงนัก มีกลิ่นหอมจริง)
เอกสารอ้างอิง:
1. ปิยะ เฉลิมกลิ่น.  2546.  หอมกลิ่นดอกไม้เมืองไทย.  336 หน้า (15)
2. http://www.qsbg.org/Database/BOTANIC_Book%20full%20option/Search_detail.asp?Botanic_ID=1504
รวบรวมโดย: นพพล เกตุประสาท
หน่วยอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พืชพรรณ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม