ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
ทรัพยากรพืชพรรณฯ
 
บัวสายดอกสีแดง บัวสายดอกสีแดง
บัวสายดอกสีแดง
 
บัวสายดอกสีแดง
ชื่ออื่นๆ: บัวแดง สัตตบรรณ รัตตอุบล
ชื่อสามัญ: Red indian water lily  ENGLISH: Red water lily.  HINDI: Kokaa.  SANSKRIT: Kumuda.
ชื่อวิทยาศาสตร์: Nymphaea pubescens Willd.
ชื่อพ้องอื่นๆ
1. Nymphaea edulis (Salisb.) DC.
2. Nymphaea esculenta Roxb.
3. Nymphaea lotus auct.non L.
4. Nymphaea purpurea Rehnelt & F.
5. Nymphaea lotus L. var. pubescens (Willd.) Hook. f. & Thomson.
6. Nymphaea magnifica (Salisb.) Conard
7. Nymphaea rosea (Sims) Sweet, Henkel
8. Nymphaea rubra Roxb. ex Andrews.
วงศ์: NYMPHAEACEAE
ถิ่นกำเนิด: ประเทศไทย มีการกระจายตัวทั่วทุกภาคของเมืองไทย
ลักษณะทั่วไป: พืชล้มลุกอายุหลายปี มีเหง้าใต้ดิน
ฤดูการออกดอกติดผล: ตลอดปี
การขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด
ข้อดีของพันธุ์ไม้: ปลูกง่ายโตเร็ว ดอกสวยงาม ทนต่อโรคและแมลงศัตรูบัว
ข้อแนะนำ: เจริญเติบโตได้ดีในพื้นที่มีน้ำไหลหรือมีอินทรียวัตถุมาก ต้องการแสงแดดเต็มวัน มีการแตกกอได้รวดเร็ว ไม่เหมาะกับพื้นที่จำกัด เช่น กระถางบัว รองบัวขนาดต่างๆ แต่เหมาะกับแหล่งน้ำที่มีพื้นที่กว้าง บ่อขนาดใหญ่ บึง
ข้อมูลอื่นๆ: บัวชนิดนี้สามารถนำมาประกอบอาหารได้ แต่ไม่นิยมเท่ากับบัวสายดอกสีขาว เนื่องจากมียางเวลาลอกเปลือกออก
หมายเหตุ: บัวชนิดนี้มีการเจริญเติบโตรวดเร็ว สามารถยืดสาย (ก้านบัว) ให้ยาวได้อย่างรวดเร็วเพื่อให้ใบมาถึงผิวน้ำได้ก่อนที่ใบจะเน่า จึงเป็นบัวที่เหมาะสมกับพื้นที่มีความต่างของระดับน้ำ (พื้นที่มีน้ำขึ้น-น้ำลง) ได้ดีชนิดหนึ่ง
        บัวดอกสีขาว เรียก    โกมุท กมุท กุมุท เศวตอุบล
        บัวดอกสีชมพู เรียก    ลินจง
        บัวดอกสีม่วงแดง เรียก    สัตตบรรณ รัตตอุบล
เอกสารอ้างอิง:
1. พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542  หน้า. 618
2. พฤกษาพัน  PLANT MATERIALS IN THAILAND หน้า 202 อ.เอื้อมพร วีสมหมาย และคณะ
3. http://agkc.lib.ku.ac.th/plantwebsite/webpage/WaterPlants/บัวสาย.html
4. http://www.qsbg.org/database/botanic_book%20full%20option/search_detail.asp?botanic_id=1613
5. http://www.plantnames.unimelb.edu.au/Sorting/Nymphaea.html
รวบรวมโดย: นพพล เกตุประสาท (087-166-5251)
หน่วยอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พืชพรรณ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม