ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
ทรัพยากรพืชพรรณฯ
 
พวงไข่มุก
 
พวงไข่มุก
ชื่ออื่นๆ: ระป่า (ปราจีนบุรี) อุน อุนฝรั่ง (แพร่)
ชื่อสามัญ: American elder
ชื่อวิทยาศาสตร์: Sambucus simpsonii Rehder.
วงศ์ : CAPRIFOLIACEAE
ถิ่นกำเนิด: อเมริกา
ลักษณะทั่วไป: ไม้พุ่มเตี้ย แตกกิ่งก้านจำนวนมาก พุ่มโปร่ง ที่สวนไม้หอมปลูกมา 2 ปีสูงประมาณ 2 ม. ออกดอกที่ปลายยอด
ฤดูการออกดอก: ที่สวนไม้หอมในรอบปีที่ผ่านมา ออกดอกในช่วงเดือน มิ.ย. - พ.ย.
เวลาที่ดอกหอม: ดอกหอมอ่อนมาก ช่วงเช้า
การขยายพันธุ์:
เพาะเมล็ด ที่สวนไม้หอมพบการติดของเมล็ดจำนวนมากภายหลังการบานของดอก แต่ยังไม่มีการทดลองเพาะเมล็ด เนื่องจากพันธุ์ไม้หอมชนิดนี้ขยายพันธุ์ได้ง่ายด้วยการตอนโดยไม่ต้องใช้ฮอร์โมนในการเร่งราก
การตอนกิ่ง เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดสำหรับพืชนิดนี้ ใช้เวลาในการออกรากประมาณ 1 เดือน
ข้อดีของพันธุ์ไม้:
จากการปลูกในสภาพแปลงสามารถปลูกได้ทั้งที่มีแดดจัดตลอดเวลา และที่ร่มรำไร แต่การปลูกในที่ร่มรำไรลำต้นและข้อปล้องจะยืดยาว กิ่งจะไม่ค่อยแข็งแรง
ในรอบปีที่ผ่านมาพบว่าพันธุ์ไม้หอมชนิดนี้ทนต่อน้ำท่วมได้ช่วงหนึ่ง (2 - 3 วัน)
ข้อแนะนำ:
เนื่องจากขยายพันธุ์ง่ายและมีกิ่งก้านสาขามาก จึงไม่มีความจำเป็นที่จะชื้อพันธุ์ไม้ชนิดนี้จำนวนมาก
มีความต้องการน้ำในการเจริญเติบโตในระดับปานกลาง
บริเวณที่ปลูกควรได้รับแสงแดดเต็มวัน การปลูกในที่มีแสงแดดอ่อนจะทำให้ต้นไม่แข็งแรง
ข้อมูลอื่นๆ:
ดอกสด มีกลิ่นหอม ตำรายาล้านนาใช้ผสมกับสมุนไพรอื่นๆ หมกประคบแก้มือเท้าเคล็ด
เอกสารอ้างอิง:
1. ปิยะ เฉลิมกลิ่น.  ไม้ดอกหอม เล่ม 1.  สำนักพิมพ์บ้านและสวน. พิมพ์ครั้งที่ 5.  160 หน้า. (44)
2. Tem Samitinand.  Thai Plant Names.  Revised Edition 2001.  810 p. (463)
รวบรวมโดย: นพพล เกตุประสาท
หน่วยอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พืชพรรณ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม