ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
ทรัพยากรพืชพรรณฯ
 
โสก
 
โสก
ชื่ออื่นๆ: กาแปะห์ไอย์ (มลายู-ยะลา) ชุมแสงน้ำ (ยะลา) ตะโดลีเต๊าะ (มลายู-ปัตตานี) ส้มสุก (ภาคเหนือ) โสกน้ำ (สุราษฎร์ธานี)
ชื่อสามัญ: Asoka tree
ชื่อวิทยาศาสตร์: Saraca indica L.
วงศ์: FABACEAE
ถิ่นกำเนิด: เอเซีย
ลักษณะทั่วไป: ไม้ยืนต้นขนาดกลาง สูงประมาณ 10 - 20 ม. ทรงพุ่มกลมโดยธรรมชาติ มีใบแน่นทึบตลอดเวลา
ฤดูการออกดอก: ช่วงเดือน ม.ค. - มี.ค.
เวลาที่ดอกหอม: หอมอ่อนตลอดวัน
การขยายพันธุ์:
การตอน เป็นวิธีการที่เหมาะสมที่สุด ไม่มีความจำเป็นต้องใช้ฮอร์โมน
ข้อดีของพันธุ์ไม้:
เป็นพันธุ์ไม้หอมที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่ ระบบรากแข็งแรง ใบไม่ค่อยร่วง ใช้ประโยชน์ได้หลายด้าน เช่น ไม้ดอกหอม ไม้ประดับ ไม้กันลม ไม้ที่ให้ร่มเงา
ข้อแนะนำ:
เนื่องจากเป็นพันธุ์ไม้ที่มีการเจริญเติบโตรวดเร็ว และใช้พื้นที่ในการปลูกมาก การปลูกพันธุ์ไม้ชนิดนี้ในพื้นที่จำกัด อาจทำให้เกิดความยุ่งยากในการดูแลรักษาในภายหลังได้
เป็นพันธุ์ไม้ที่ต้องการความชื้นสูง การปลูกในพื้นที่มีความชื้นสูงหรือบริเวณชายน้ำจะทำให้ได้ต้นที่มีความสมบูรณ์ สวยงามตรงตามชนิดพันธุ์ได้ง่าย
ผู้ที่สนใจปลูกไม้หอมชนิดนี้แต่มีพื้นที่ปลูกน้อย ก็สามารถปลูกพันธุ์ไม้หอมชนิดนี้ได้ เนื่องจากสามารถควบคุมให้มีขนาดตามต้องการ โดยการตัดแต่งทรงพุ่มให้อยู่ในขนาดที่ต้องการภายหลังการออกดอกทุกครั้ง
จำนวนที่แนะนำให้ปลูกสำหรับผู้ที่มีพื้นที่น้อย 1 ต้นก็พอ (พื้นที่ที่เหลือเก็บเอาไว้ปลูกพันธุ์ไม้หอมชนิดอื่นบ้าง เมืองไทยมีพันธุ์ไม้หอมมากกว่า 100 ชนิด)
ข้อมูลอื่นๆ:
ในการนำมาใช้ประโยชน์ทางด้านภูมิทัศน์ (Landscape Used) นิยมปลูกเพื่อให้ร่มเงากับตัวอาคารโดยเฉพาะช่วงบ่ายๆ ของวันซึ่งมีแสงแดดจัดและอุณหภูมิสูง
ใบอ่อน สามารถนำมาใช้แกงส้มได้
ดอก บำรุงหัวใจ ขับเสมหะ
เอกสารอ้างอิง:
1. http://www.tradewindsfruit.com/rainbow_shower_tree.htm
2. Tem Samitinand.  Thai Plant Names.  Revised Edition 2001.  810 p. (465)
3. Uamporn Veesommai and Thaya Janjittikul.  Plant Materials in Thailand in 2001.  640 p. (439)
รวบรวมโดย: นพพล เกตุประสาท
หน่วยอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พืชพรรณ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม