ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
ทรัพยากรพืชพรรณฯ
 
มณฑา
 
มณฑา
ชื่ออื่นๆ: ยี่หุบ (ภาคกลาง) จอมปูน จำปูนช้าง (สุราษฎร์ธานี) มณฑารพ
ชื่อสามัญ: Magnolita
ชื่อวิทยาศาสตร์: Talauma candollii Bumel.
วงศ์: MAGNOLIACEAE
ถิ่นกำเนิด: เอเซียตะวันออกเฉียงใต้
ลักษณะทั่วไป: ไม้พุ่มขนาดเล็ก ลำต้นผอมบาง และแตกกิ่งก้านสาขาไม่มากนัก สูง 2 - 3 ม.
ฤดูการออกดอก: ออกดอกตลอดปี
เวลาที่ดอกหอม: ตอนเย็น - มืด
ข้อดีของพันธุ์ไม้:
ออกดอกให้ชมบ่อยๆ
ปลูกในพื้นที่จำกัดได้ พื้นที่เพียง 1 ตรม. ก็สามารถปลูกได้
ข้อแนะนำ:
เนื่องจากมีขนาดลำต้นเล็กไม่เหมาะสมกับความสูงของลำต้น การปักไม้ช่วยยึดลำต้นจะช่วยให้การเจริญเติบโตของลำต้นดีขึ้นโดยเฉพาะในเขตพื้นที่ลมแรง
ปลูกได้ทั้งพื้นที่มีแสงแดดจัดตลอดวันและแสงแดดรำไร
การปลูกในพื้นที่ที่แสงแดดจัดจะออกดอกได้ดี แต่ใบจะไม่ค่อยสวยงาม
พันธุ์ไม้ในสกุล Magnoliaceae ส่วนใหญ่ต้องการน้ำค่อนข้างมาก แต่ไม่ชอบน้ำท่วมขัง มณฑาก็เช่นกัน
ข้อมูลอื่นๆ:
ดอก ใช้แต่งกลิ่น
ดอกสด มีน้ำมันหอมระเหย ทำให้มีกลิ่นหอมเฉพาะตัว
เอกสารอ้างอิง:
1. ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542. นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่น 2546. 1,488 หน้า (830)
2. Tem Samitinand.  Thai Plant Names.  Revised Edition 2001.  810 p. (340)
รวบรวมโดย: นพพล เกตุประสาท
หน่วยอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พืชพรรณ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม