ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
ทรัพยากรพืชพรรณฯ
 
ราชาวดี
 
ราชาวดี
ชื่ออื่นๆ: ไค้หางหมา หางกระรอกเขมร
ชื่อสามัญ: Butterfly bush, Byttneria, Summer lilac
ชื่อวิทยาศาสตร์: Buddleia paniculata
วงศ์: BUDDLEJACEAE
ถิ่นกำเนิด: คาบสมุทรอินโดจีน เช่น ไทย มาเลเซีย อินเดีย
ลักษณะทั่วไป: ไม้ยืนต้นขนาดเล็ก ไม่มีทรงพุ่มที่แน่นอน การเจริญเติบโตค่อนข้างช้า ทรงพุ่มโปร่ง กิ่ง ก้าน เมื่อยังอ่อนจะมีขนละเอียดปกคลุม เมื่อกิ่งแก่ขนจะหลุดเอง สีของลำต้นเป็นสีเทา ใบเป็นใบเดี่ยว ออกเป็นคู่ๆ ตามข้อ ผิวใบสากมือ ดอกออกเป็นช่ออยู่ตามปลายกิ่ง ช่อดอกยาวประมาณ 2 - 3 นิ้ว ดอกจะทยอยบานตั้งแต่โคนช่อดอกถึงปลายช่อดอกใช้เวลาประมาณ 7 - 10 วัน
ฤดูการออกดอก: ที่สวนไม้หอมของศูนย์ปฏิบัติการวิจัยฯ ออกดอกเป็นระยะตลอดปี
เวลาที่ดอกหอม: หอมแรงตลอดวัน
การขยายพันธุ์:
เพาะเมล็ด ที่สวนไม้หอมยังไม่พบการติดเมล็ด ยังไม่มีข้อมูลการเพาะ
การตอนกิ่ง ต้องใช้ฮอร์โมนบางชนิดทาเหนือรอยควั่นด้านบนจึงจะได้ผลดี
ปักชำ ใช้กิ่งที่มียอดอ่อนปักชำในกระบะพ่นหมอก หรือปักชำในกระถางขนาดกลางหุ้มด้วยถุงพลาสติก
ข้อดีของพันธุ์ไม้:
เป็นพันธุ์ไม้ปลูกได้กับพื้นที่ค่อนข้างแล้ง และไม่ค่อยมีโรคและแมลงรบกวน การอดน้ำสลับกับการใส่ปุ๋ยที่ถูกต้องเป็นวิธีการที่ทำให้ออกดอกในช่วงเวลาที่เหมาะสมได้
ข้อแนะนำ:
ต้องการแสงแดดจัดตลอดวัน ควรปลูกกลางแจ้งจึงจะออกดอกได้ดี การปลูกในที่ร่มรำไรจะทำให้ลำต้นยืดยาวและไม่ค่อยออกดอก
ไม่ต้องการน้ำมาก ควรปลูกในพื้นที่ดอนไม่มีน้ำท่วมขัง การให้น้ำในปริมาณมากอาจทำให้เน่าตายได้
ปลูกได้ในดินทุกชนิด แต่เจริญเติบโตได้ดีที่สุดในดินร่วนปนทราย
เป็นพันธุ์ไม้ที่ไม่มีทรงพุ่มที่แน่นอน ต้องคอยตัดแต่งทุกครั้งภายหลังการออกดอก จึงจะได้ทรงพุ่มในแบบที่ต้องการ
ข้อมูลอื่นๆ:
ใบ มีขนอ่อนสากมือ คนที่แพ้ฝุ่นละออง เกสรดอกไม้ ไม่ควรปลูกอาจทำให้เกิดอาการคันได้
เอกสารอ้างอิง:
1. ดร. วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม.  พจนานุกรมไม้ดอกไม้ประดับ.  2542.
2. ปิยะ เฉลิมกลิ่น.  หอมกลิ่นดอกไม้เมืองไทย.  บริษัท จิรวัฒน์ เอ็กซ์เพรส จำกัด.  2546 กรุงเทพฯ 336 หน้า.
3. http://www.homegardendesign.info/buddleia.html
4. http://www.floridata.com/ref/B/budd_dav.cfm
รวบรวมโดย: นพพล เกตุประสาท  และไพร มัทธวรัตน์
หน่วยอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พืชพรรณ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม