ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
ทรัพยากรพืชพรรณฯ
 
สายหยุด
 
สายหยุด
ชื่ออื่นๆ: กล้วยเครือ (สระบุรี) เครือเขาแกลบ (เลย) สาวหยุด เสลาเพชร (สุราษฏร์ธานี)
ชื่อวิทยาศาสตร์: Desmos chinensis Lour.
วงศ์: ANNONACEAE
ถิ่นกำเนิด: ประเทศไทย
ลักษณะทั่วไป: ไม้พุ่มรอเลื้อย
ฤดูการออกดอก: ออกดอกตลอดปี
เวลาที่ดอกหอม: หอมตอนพลบค่ำถึงสาย
การขยายพันธุ์:
การตอน สายหยุดเป็นพันธุ์ไม้หอมที่ออกรากค่อนข้างช้า ใช้เวลาในการตอน 2 - 3 เดือน มีความจำเป็นที่ต้องใช้ฮอร์โมนในการขยายพันธุ์
การเพาะเมล็ด และปักชำ ยังไม่มีการทดลองในสวนไม้หอมฯ หากได้ข้อมูลประการใดเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบภายหลัง
ข้อดีของพันธุ์ไม้:
เป็นพันธุ์ไม้หอมที่ส่งกลิ่นหอมแรงมาก ออกดอกดกชนิดหนึ่ง
สามารถปลูกได้ดีในพื้นที่มีแสงน้อย ต้องการแสงประมาณ 50 - 70%
เป็นพันธุ์ไม้หอมที่ค่อนข้างอดทนต่อสภาพแวดล้อม
สายหยุดยิ่งอายุมากยิ่งออกดอกมาก ขนาดของดอกจะใหญ่และสีเหลืองเข้มขึ้น
ข้อแนะนำ:
เป็นพันธุ์ไม้หอมที่มีความต้องการแสงในระดับปานกลาง พื้นที่ปลูกควรเหมาะกับการเจริญเติบโต
ถึงแม้ว่าสายหยุดจะเป็นพันธุ์ไม้ชนิดรอเลื้อยก็ตาม แต่สามารถปลูกโดยไม่ต้องใช้ที่ยึดเหนี่ยว
ในการปลูกปีแรกไม่ควรตัดแต่ง ปล่อยให้กิ่งทอดไปที่พื้น เมื่อได้ขนาดที่ต้องการจึงเริ่มตัดแต่ง
ข้อมูลอื่นๆ:
ดอกสด มีน้ำมันหอมระเหย ทำให้มีกลิ่นหอมเฉพาะตัว เข้ายาหอมบำรุงหัวใจ
ต้นและราก ใช้เข้ายาอบ รักษาอาการติดยาเสพติด
ราก ต้มน้ำดื่ม แก้ปวดเมื่อย
สารสกัดแอลกอฮอล์จากใบและต้น ต้านเชื้อไวรัสเอดส์ได้บ้าง และต้านการชักในสัตว์ทดลองได้ดี สารสกัดนี้มีพิษเฉียบพลันปานกลาง (LD50 = 500 มก./กก.)
เอกสารอ้างอิง:
1. ดร. วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม.  พจนานุกรมไม้ดอกไม้ประดับ.  2542 หน้า (147)
2. พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542. -- กรุงเทพ : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่น.  2546. 1,488 หน้า (1,183)
3. Tem Samitinand.  Thai Plant Names.  Revised Edition 2001.  810 p. (187)
รวบรวมโดย: นพพล เกตุประสาท  และไพร มัทธวรัตน์
หน่วยอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พืชพรรณ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม