ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
ทรัพยากรพืชพรรณฯ
 
รัตนพฤกษ์
 
รัตนพฤกษ์
ชื่ออื่นๆ: คูณชมพู
ชื่อสามัญ: Rainbow shower tree
ชื่อวิทยาศาสตร์: Cassia fistula x Cassia bakeriana หรือ Cassia fistula x Cassia javanica
วงศ์: FABACEAE
ถิ่นกำเนิด: หมู่เกาะฮาวาย
ลักษณะทั่วไป: ไม้พุ่มขนาดกลาง เมื่ออยู่กลางแจ้งจะมีทรงพุ่มกลมโปร่ง
การขยายพันธุ์: การตอน เป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุด มีความจำเป็นต้องใช้ฮอร์โมนในเร่งการเกิดราก
ข้อดีของพันธุ์ไม้:
ใบด่างสีเขียวสลับเหลืองสวยงาม ปลูกเป็นไม้หอม และไม้ประดับในคราวเดียวกัน
นิยมปลูกเพื่อให้ร่มเงา ดอกสวยงาม
ทนทานต่อสภาพแวดล้อม ดูแลรักษาง่าย
ข้อแนะนำ:
ควรปลูกในพื้นที่ที่มีแสงแดดจัดตลอดวัน จึงจะมีทรงพุ่มที่สวยงาม
ต้องการน้ำไม่มากนักในการเจริญเติบโต เมื่อแรกปลูกรดน้ำเพียง 1 - 2 ครั้ง/สัปดาห์ก็เพียงพอ
เอกสารอ้างอิง:
1. http://www.tradewindsfruit.com/rainbow_shower_tree.htm
2. Uamporn Veesommai and Thaya Janjittikul.  Plant Materials in Thailand in 2001.  640 p. (351)
รวบรวมโดย: นพพล เกตุประสาท
หน่วยอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พืชพรรณ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม