ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
ทรัพยากรพืชพรรณฯ
 
น้ำเต้าต้น น้ำเต้าต้น
 
น้ำเต้าต้น
ชื่ออื่นๆ: น้ำเต้าญี่ปุ่น
ชื่อสามัญ: Calabash
ชื่อวิทยาศาสตร์: Crescentia cujete Linn.
วงศ์: BIGNONIACEAE
ลักษณะทั่วไป: ไม้พุ่มขนาดกลาง รูปทรงกิ่งมีลีลาอ่อนช้อยสวยงาม รูปทรงไม่ค่อยแน่นอน การตัดแต่งมีอิทธิพลต่อรูปทรงพันธุ์ไม้ประดับชนิดนี้
การขยายพันธุ์: การเพาะเมล็ด เป็นวิธีที่เหมาะสมมากที่สุด เนื่องจากมีผลขนาดใหญ่ และมีเมล็ดมาก
ข้อดีของพันธุ์ไม้:
ไม่ต้องการการดูแลรักษามาก ไม่ค่อยมีโรคและแมลงรบกวน
เจริญเติบโตเร็ว (ที่สวนไม้หอมฯ ปลูก 2.5 ปีสูงประมาณ 4 ม. เศษ)
ทนแล้งได้ดี ภายหลังจากปีที่ 1 ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องรดน้ำเพิ่มเติมเป็นประจำ
ข้อแนะนำ:
ปลูกเป็นไม้ประดับสวนและสนามที่ต้องการความอ่อนหวาน เนื่องจากลักษณะยอดในแต่ละกิ่งยาวแหลมเรียวทอดโค้งไปมา
มีผลสีเขียวสวยงาม ห้อยกระจายทั่วไปภายในทรงพุ่ม
ข้อมูลอื่นๆ:
ใบ พอกแก้ปวดศีรษะ
ผล ช่วยระบาย ขับเสมหะ แก้บิด ขับปัสสาวะ แก้ไข้
หมายเหตุ: เก็บข้อมูลจากบริเวณสวนไม้หอม หน่วยอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พืชพรรณ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยฯ
เอกสารอ้างอิง:
1. Tem Samitinand.  Thai Plant Names.  Revised Edition 2001.  810 p. (96)
รวบรวมโดย: นพพล เกตุประสาท
หน่วยอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พืชพรรณ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม