ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
ทรัพยากรพืชพรรณฯ
 
พู่เรือหงส์
 
พู่เรือหงส์
ชื่ออื่นๆ: ชุมบาห้อย พู่ระหง หางหงส์
ชื่อสามัญ: Fringed hibiscus, Spider gumamela
ชื่อวิทยาศาสตร์: Hibiscus schizopetalus (Dyer) Hook.f.
วงศ์: MALVACEAE
ลักษณะพฤกษศาสตร์: เป็นไม้พุ่มยืนต้น เปลือกต้นสีเหลือง แตกกิ่งก้านมากและมักโค้งลงสู่พื้นดิน กิ่งอ่อนสีเขียว การเกาะติดของใบบนกิ่งแบบเวียน ใบเดี่ยวทรงรีสีเขียว ปลายแหลมมีติ่งหาง โคนมน ขอบใบเป็นหยักแบบฟันเลื่อย ก้านใบสีเขียว ดอกออกเดี่ยวที่ปลายกิ่ง ดอกห้อย ดอกมีหลายสี แดง ส้ม ชมพู กลีบดอก 5 กลีบ ขอบกลีบหยักเว้าลึกเป็นริ้ว ตัวกลีบโค้งงอขึ้นด้านบน กลีบเลี้ยงสีเขียว ก้านดอกสีเขียว ยาวประมาณ 8 ซม. ก้านชูเกสรยาวมาก เกสรตัวผู้เกาะติดที่ก้านชูเกสรหลัก ส่วนปลายเป็นเกสรตัวเมียแยกเป็น 5 ก้าน ผล ยังไม่พบการติดผลที่ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
การขยายพันธุ์: การปักชำกิ่ง และการตอนกิ่ง
การปลูก:
ปลูกเป็นต้นเดี่ยวๆ เพื่อโชว์กิ่งและดอกที่ไหวพลิ้ว
ปลูกเป็นกลุ่มหลายๆ ต้น เป็นแปลงยาว ทรงกลม เป็นรั้ว โดยตัดแต่งกิ่งให้มีความสูงตามต้องการ
การดูแลรักษา:
ประดับตามมุมหรือขอบแนวอาคาร ในส่วนที่มีแสงแดดส่องเข้าถึงได้ไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมงต่อวัน
ปลูกประดับในสนามที่มีแสงแดดส่องถึงตลอดทั้งวัน
ปลูกในพื้นที่ที่มีความเข้มของแสงไม่น้อยกว่า 60% และมีแสงแดดส่องเข้าถึงไม่ต่ำกว่า 6 ชั่วโมงต่อวัน
การตัดแต่งกิ่ง หากปลูกเพื่อให้ออกดอก ควรตัดบางกิ่งที่ไขว้ทับกันออกบ้าง หรือกิ่งที่ยาวเกินต้องการ หากปลูกเป็นรั้ว ควรตัดแต่งกิ่งเป็นประจำหากมีกิ่งที่แตกใหม่โผล่พ้นแนวที่ต้องการมากๆ
รดน้ำให้บ้าง เดือนละครั้ง หรือเมื่อพืชแสดงอาการเหี่ยวจนเกินไป
การใช้ประโยชน์ด้าน
ภูมิสถาปัตย์:
ให้ความรู้สึกเคลื่อนไหวพลิ้วเบา แบบสบายๆ
ให้ความรู้สึกเป็นแนวบังสายตาสีเขียวที่แข็งแรง
เอกสารอ้างอิง:
1. พลเอก ยุทธนา คำดี.  ไม้ดอกและไม้ประดับเฉลิมพระเกียรติ.  บริษัท ด่านสุทธาการพิมพ์ จำกัด. 2536.
2. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้.  ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย เต็ม สมิตินันทน์ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2544. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้ พิมพ์ครั้งที่ 2 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม). พิมพ์ที่ บริษัทประชาชน จำกัด. 2544
รวบรวมโดย: ไพร มัทธวรัตน์
หน่วยอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พืชพรรณ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม