ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
ทรัพยากรพืชพรรณฯ
 
มิกกี้เม้าส์ มิกกี้เม้าส์
 
มิกกี้เม้าส์
ชื่อสามัญ: Micky mouse
ชื่อวิทยาศาสตร์: Ochna kirkii Oliv.
วงศ์: OCHNACEAE
ถิ่นกำเนิด: อเมริกา
ลักษณะพฤกษศาสตร์: เป็นไม้พุ่มยืนต้น เปลือกต้นสีน้ำตาลดำ แตกกิ่งก้านมาก ข้อปล้องถี่สั้น กิ่งอ่อนสีเขียว การเกาะติดของใบบนกิ่งแบบสลับ ใบเดี่ยวทรงรีสีเขียวเข้ม ปลายแหลมมีติ่งหนาม โคนแหลมมน ขอบใบเป็นหยักแบบฟันเลื่อย ปลายเป็นติ่งหนาม ก้านใบสั้นมาก ดอกออกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง ดอกสีเหลือง กลีบดอกเป็นอิสระจากกัน ปลายโค้งมน โคนเรียวแหลม กลีบดอกบางและร่วงหลุดง่าย กลีบเลี้ยงมี 3 กลีบรูปรี กลีบงุ้มเป็นแบบช้อน ระยะแรกสีเขียว เมื่อกลีบดอกหลุดร่วงแล้วจะค่อยๆ เปลี่ยนเป็นสีแดง ผลรูปรีเมื่อแก่สีดำ เกาะติดบนฐานรองดอกสีแดงที่นูนขึ้น เมล็ดรูปรีสีดำ
การขยายพันธุ์: การเพาะเมล็ด การปักชำกิ่ง และการตอนกิ่ง
การปลูก:
ปลูกเป็นต้นเดี่ยวๆ เพื่อโชว์ทรงพุ่ม ดอก กลีบเลี้ยง และฐานรองดอก
ปลูกเป็นกลุ่มหลายๆ ต้น เพื่อโชว์ทรงพุ่ม ดอก กลีบเลี้ยง และฐานรองดอก
การดูแลรักษา:
ประดับตามมุมหรือขอบแนวอาคาร ในส่วนที่มีแสงแดดส่องเข้าถึงได้ไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมงต่อวัน
ปลูกประดับในสนามที่มีแสงแดดส่องถึงตลอดทั้งวัน
รดน้ำให้บ้างเดือนละครั้ง หรือเมื่อพืชแสดงอาการเหี่ยวจนเกินไป
การใช้ประโยชน์ด้าน
ภูมิสถาปัตย์:
ให้ความรู้สึกแข็งแรงของทรงพุ่มต้น
โชว์กลีบเลี้ยงสีแดงสดที่มีความทนทานติดอยู่กับต้นได้นาน
เอกสารอ้างอิง:
1. พลเอก ยุทธนา คำดี.  ไม้ดอกและไม้ประดับเฉลิมพระเกียรติ.  บริษัท ด่านสุทธาการพิมพ์ จำกัด. 2536.
2. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้.  ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย เต็ม สมิตินันทน์ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2544. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้ พิมพ์ครั้งที่ 2 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม). พิมพ์ที่ บริษัทประชาชน จำกัด. 2544
รวบรวมโดย: ไพร มัทธวรัตน์
หน่วยอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พืชพรรณ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม