ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
ทรัพยากรพืชพรรณฯ
แสงจันทร์ แสงจันทร์
แสงจันทร์
แสงจันทร์
ชื่ออื่นๆ: บานดึก ดอกพระจันทร์ แสงนวลจันทร์
ชื่อสามัญ: Cabbage Tree, Gatae, Lettuce tree, moonlight tree, Pisonia, Puatea, Mollucean Cabbage, Nachukottaikeerai, Chinai-Salit
ชื่อวิทยาศาสตร์: Pisonia grandis R. Br.
ชื่อพ้อง
Selectarum Stirpium Americanarum Historia: 275(1763), Type: Habitat
frequens in sylvaticis & fruticosis territori Carthagenensis.
Calpidia forsteriana (Endl. ex Walp.) Heimerl
Ceodes forsteriana (Endl. ex Walp.) Skottsb.
Ceodes grandis (R.Br.) D.Q.Lu
วงศ์: NYCTAGINACEAE
ถิ่นกำเนิด: อเมริกาเขตร้อน
ลักษณะทั่วไป: ไม้ต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง สูง 5 - 12 ม. ขนาดทรงพุ่ม 3 - 4 ม. ไม่ผลัดใบ ทรงพุ่มกลมหรือรูปไข่ แน่นทึบ เปลือกต้นสีเทาหรือสีน้ำตาลอ่อน ค่อนข้างเรียบและอวบน้ำ
การขยายพันธุ์: การปักชำ
ข้อดีของพันธุ์ไม้:
เป็นไม้ประดับที่ปลูกได้ดีในพื้นที่ร่มรำไร - กลางแจ้ง
ยอดอ่อน ใบอ่อน ใช้ประกอบอาหาร
ข้อแนะนำ:
1. การปลูกในแปลงปลูกเพื่อประดับบริเวณบ้านและสวน ขนาดหลุมปลูก 30 x 30 x 30 เซนติเมตร ใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก : ดินร่วน อัตรา 1 : 2 ผสมดินปลูก
2. การปลูกในกระถางเพื่อประดับภายนอกอาคาร เป็นไม้ประดับที่มีความงดงาม และมีเสน่ห์ในตัวเองแบบธรรมชาติควรใช้กระถางทรงสูงขนาด 12 - 18 นิ้ว ใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก : แกลบผุ : ดินร่วน อัตรา 1 : 1: 1 ผสมดินปลูกควรเปลี่ยนกระถาง 1 - 2 ปี/ครั้ง เพราะการเจริญเติบโตของทรงพุ่มโตขึ้น และเพื่อต้องการเปลี่ยนดินปลูกใหม่ทดแทนดินปลูกเดิมที่เสื่อมสภาพ หรือถ้าต้องการไม่ให้ทรงพุ่มโตก็ควรตัดแต่งกิ่งออกบ้างก็ได้ ตามความเหมาะสมของผู้ปลูก
การดูแลรักษา: แสง   ต้องการแสงแดดอ่อนรำไร
น้ำ     ต้องการปริมาณน้ำปานกลาง ควรให้น้ำ 5 - 7 วัน/ครั้ง
ดิน     ชอบดินร่วนซุย มีความชื้นปานกลาง
ปุ๋ย     ใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก อัตรา 1 - 2 กิโลกรัม/ต้น ควรใส่ปีละ 4 - 5 ครั้ง
ข้อมูลอื่นๆ: ดวงจันทร์นั้น มักจะสาดแสงสีนวล ที่ดูเย็นตาเย็นใจให้คนเราได้ชื่นชม  ต้นแสงจันทร์ก็เช่นกัน หากในค่ำคืนที่แสงของดวงจันทร์ สาดส่องมาต้องใบงามของมัน ก็จะเกิดความงดงาม เป็นสีนวลเปล่งประกายจับตาจับใจยิ่งนัก บางคนถึงกับเปรียบเทียบ ความงามของต้นแสงจันทร์กับรัศมีสีนวลผ่องของดวงจันทร์ว่า มีความงดงาม อบอุ่น อ่อนโยน เทียบเท่ากัน คนโบราณเชื่อว่า ครอบครัวที่ปลูกต้นแสงจันทร์ไว้ภายในบริเวณบ้าน จะได้รับอิทธิพลของต้นไม้ชนิดนี้เช่นกัน โดยจะส่งผลให้สมาชิกทุกคนภายในบ้าน มีจิตใจที่เยือกเย็น อบอุ่น อ่อนโยน มีกิริยามารยาทที่เรียบร้อย สุขม เย็นตาเย็นใจ ราวกับสีเหลืองของดวงจันทร์ ที่ทำให้ใครต่อใครต้องหลงใหล ไม่มีความก้าวร้าว ร้อนรน เข้ามาแผ้วพานได้เลย
เคล็ดปฏิบัติ: สุภาพสตรีเป็นผู้ที่เหมาะสมจะลงมือปลูกต้นแสงจันทร์ เพราะความสวยงาม นุ่มนวลอ่อนช้อย และชื่อเสียงเรียงนามของต้นไม้ที่เหมาะกับสุภาพสตรีนั้น ก็ยิ่งทำให้ต้นไม้ชนิดนี้ เหมาะกับการปลูกโดยสุภาพสตรี มากกว่าสุภาพบุรุษ  ต้นแสงจันทร์นั้น เหมาะจะปลูกเอาไว้ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของตัวบ้าน  จึงจะช่วยเพิ่มพลังในทางที่เป็นมงคล ให้กับต้นไม้ได้เป็นอย่างดี  ควรลงมือปลูกต้นแสงจันทร์ในวันอังคาร เพราะคนโบราณเชื่อว่า ต้นไม้ที่มีใบดกครึ้มเป็นร่มเงานั้นเหมาะที่จะปลูกในวันอังคาร จึงจะให้ร่มเงาที่ดีที่สุดแก่ผู้เป็นเจ้าของ
เอกสารอ้างอิง:
1. http://www.rspg.or.th/plants_data/kp_bot_garden/sangchan.htm
ของ สวนพฤกษศาสตร์ คลองไผ่ Klong Phai Botanical Garden  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
2. http://www.thaikasetsart.com/แสงจันทร์
3. http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/tro-50097056
4. http://indiabiodiversity.org/species/show/266325
5. http://maipradabonline.com/maimongkol/sangjun.htm
รวบรวมโดย: นพพล เกตุประสาท1  สุดใจ วรเลข1  และญาณี มั่นอ้น2
1 หน่วยอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พืชพรรณ
2 หน่วยวิจัยโรคพืชและศาสตร์สัมพันธ์
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง  คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกำแพงแสน  จ.นครปฐม