ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
งานวิจัย

พิธีลงนามอนุญาตให้ใช้สิทธิผลงานวิจัย เรื่อง กรรมวิธีการผลิตผงมะพร้าวน้ำหอม
coconut
รางวัลผลงานวิจัยยอดนิยมระดับชมเชย ภาคโปสเตอร์
รางวัลผลงานวิจัยยอดนิยมระดับชมเชย ภาคโปสเตอร์
รางวัล รางวัลผลงานวิจัยยอดนิยมระดับชมเชย ภาคโปสเตอร์
งานวิจัยเรื่อง ผลของการยกระดับการงอกของเมล็ดฟักข้าวด้วยการใช้วิธีกลและสารเคมี
นักวิจัย เนตรชนก เกียรติ์นนทพัทธ์  ชวนพิศ อรุณรังสิกุล  ศิริวรรณ ทิพรักษ์  และพิทักพงศ์ ป้อมปรานี
การประชุม การประชุมวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 9
วันที่ 23 - 24 พฤษภาคม 2555
สถานที่จัด ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเทวราช จังหวัดน่าน
ดาวน์โหลด 13_18  โปสเตอร์งานวิจัยนี้

หน้าแรก | รางวัล