ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
งานวิจัย

พิธีลงนามอนุญาตให้ใช้สิทธิผลงานวิจัย เรื่อง กรรมวิธีการผลิตผงมะพร้าวน้ำหอม
coconut
รางวัลผลงานวิจัยลำดับที่ 2 ภาคโปสเตอร์
รางวัลผลงานวิจัยลำดับที่ 2 ภาคโปสเตอร์

รางวัล ผลงานวิจัยลำดับที่ 2 ภาคโปสเตอร์
งานวิจัยเรื่อง การใช้สารไคโตซานร่วมกับสารเร่งการเจริญเติบโตเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างสารสำคัญทางโภชนาการในการเพาะเลี้ยงข้าวหอมมะลิ 105
นักวิจัย รงรอง หอมหวล  มณฑา วงศ์มณีโรจน์  เนตรชนก เกียรติ์นนทพัทธ์  สุลักษณ์ แจ่มจำรัส  รัตนา เอการัมย์  พีรพงษ์ แสงวนางค์กูล  ชูศักดิ์ คุณุไทย  และชวนพิศ อรุณรังสิกุล
การประชุม การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 5
วันที่ 14 - 16 พฤษภาคม 2555
สถานที่จัด โรงแรมแกรนด์จอมเทียน พาเลซ พัทยา จังหวัดชลบุรี
ดาวน์โหลด 13_18  โปสเตอร์งานวิจัยนี้


หน้าแรก | รางวัล