ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
งานวิจัย

พิธีลงนามอนุญาตให้ใช้สิทธิผลงานวิจัย เรื่อง กรรมวิธีการผลิตผงมะพร้าวน้ำหอม
coconut
ผลของ Soil Mate ต่อการเจริญเติบโตและการดูดซึมธาตุอาหารของพริก
soil-mate-chili, พริก
ผู้วิจัย เนตรชนก เกียรติ์นนทพัทธ์  ลักขณา เบ็ญจวรรณ์  และชวนพิศ อรุณรังสิกุล
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ. นครปฐม
บทคัดย่อ
space120
ศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของ Soil Mate ต่อการเจริญเติบโต และการดูดซึมธาตุอาหารของพริก แบ่งการทดลองออกเป็น 5 กรรมวิธี คือ กรรมวิธีที่ 1 (T-1 ชุดควบคุม ให้น้ำอย่างเดียว) กรรมวิธีที่ 2 (T-2 ใช้ Soil Mate เข้มข้น) กรรมวิธีที่ 3 (T-3 ใช้ Soil Mate เจือจาง 1:10) กรรมวิธีที่ 4 (T-4 ใช้ Soil Mate เจือจาง 1:30) และกรรมวิธีที่ 5 (T-5 ใช้ Soil Mate เจือจาง 1:60) ทำการทดลองกรรมวิธีละ 3 ซ้ำ วางแผนการทดลองเป็นแบบสุ่มสมบูรณ์ ผลการทดลองพบว่า พริกใน T-3 ซึ่งใช้ Soil Mate เจือจาง 1:10 มีค่าเฉลี่ยสูงสุดในด้านความสูงของต้น จำนวนใบต่อต้นในทุกระยะการเจริญเติบโต เช่นเดียวกับความยาวราก และความสูงของลำต้น เมื่อสิ้นสุดการทดลอง ผลการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทุกลักษณะที่ศึกษา ยกเว้น ความสูงของต้นและจำนวนใบต่อต้นที่อายุ 1 สัปดาห์ ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ผลการวิเคราะห์ธาตุอาหารที่สะสมอยู่ในลำต้นของพริก ได้แก่ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม พบว่ากรรมวิธีการใช้ Soil Mate เจือจาง 1:10   ตรวจพบการสะสมธาตุอาหารดังกล่าวในปริมาณที่สูงสุด
การนำเสนอผลงาน ภาคโปสเตอร์
การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 5
ระหว่างวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2554  ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กรุงเทพฯ
รางวัล รางวัลดีเยี่ยม ผลงานภาคโปสเตอร์ ด้านการผลิตพืช (ผักและพืชอื่นๆ)
ดาวน์โหลด โปสเตอร์งานวิจัยนี้
หน้าแรก | งานวิจัย