ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
ทรัพยากรพืชพรรณฯ
 
ลั่นทมลูกผสม (ส้มกาฬสินธุ์)
 
ลั่นทมลูกผสม (ส้มกาฬสินธุ์)
ชื่ออื่นๆ: ลีลาวดี
ชื่อสามัญ: Singapore plumeria, Frangipani, Plumeria, Pagoda tree, Templetree
ชื่อวิทยาศาสตร์: Plumeria sp.
วงศ์: APOCYNACEAE
ถิ่นกำเนิด: เม็กซิโก อเมริกากลาง และอเมริกาใต้
ลักษณะทั่วไป: ไม้พุ่มขนาดกลาง พุ่มกลมเมื่ออยู่กลางแจ้ง
ฤดูการออกดอก: ออกดอกตลอดปี
เวลาที่ดอกหอม: หอมตลอดทั้งกลางวันและกลางคืน
การขยายพันธุ์:
การปักชำ (ดูรายละเอียดได้ที่นี่)
การตอน นิยมใช้กับกิ่งขนาดกลาง - ใหญ่
การเพาะเมล็ด สามารถทำได้ แต่ต้องใช้เวลานานในการปลูก แต่ก็มีข้อดีที่ระบบรากแข็งแรงและอาจได้ต้นที่กลายพันธุ์ได้ โดยเฉพาะต้นที่ปลูกใกล้ๆ กับต้นที่มีลักษณะของดอก หรือต่างสายพันธุ์กัน
ข้อดีของพันธุ์ไม้:
เหมือนกับลั่นทมทั่วไป
ข้อแนะนำ:
เหมือนกับลั่นทมทั่วไป
ข้อมูลอื่นๆ:
การตั้งชื่อลั่นทมในช่วงนี้ค่อนข้างสับสน มีการตั้งชื่อกันตามความชอบใจ
เอกสารอ้างอิง:
1. ดร. วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม.  พจนานุกรมไม้ดอกไม้ประดับ.  2542 หน้า (738)
2. Tem Samitinand.  Thai Plant Names.  Revised Edition 2001.  810 p. (422)
รวบรวมโดย: นพพล เกตุประสาท
หน่วยอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พืชพรรณ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม