ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
clgc36logo
งานครบรอบ 36 ปี ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยฯ
clgcbook
งานครบรอบ 36 ปี
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
วันที่ 21-23 มีนาคม พ.ศ. 2560
งานครบรอบ 36 ปี ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง วันที่ 21-23 มีนาคม พ.ศ. 2560

ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ. นครปฐม