ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
งานวิจัย

พิธีลงนามอนุญาตให้ใช้สิทธิผลงานวิจัย เรื่อง กรรมวิธีการผลิตผงมะพร้าวน้ำหอม
coconut
ผลของการยกระดับการงอกของเมล็ดฟักข้าวด้วยการใช้วิธีกลและสารเคมี
การงอกของเมล็ดฟักข้าว
ผู้วิจัย เนตรชนก เกียรติ์นนทพัทธ์  ชวนพิศ อรุณรังสิกุล  พิทักพงศ์ ป้อมปรานี  และศิริวรรณ ทิพรักษ์
บทคัดย่อ
space120
การศึกษาผลของการยกระดับการงอกของเมล็ดฟักข้าวด้วยการใช้วิธีกลและการใช้สารเคมี วิธีกลเป็นการทำลายเปลือกหุ้มเมล็ด มี 3 กรรมวิธี คือ แกะเปลือกหุ้มเมล็ด แกะเปลือกหุ้มเมล็ดพร้อมกับลอกเยื่อหุ้มเมล็ดชั้นใน และตัดปลายเปลือกหุ้มเมล็ด เพื่อเปรียบเทียบกับกรรมวิธีควบคุม คือ ไม่แกะเปลือกหุ้มเมล็ด ส่วนการใช้สารเคมีเป็นการแช่เมล็ดที่แกะเปลือกหุ้มเมล็ดออกแล้วในสารละลาย 4 ชนิด คือ KNO3, PEG 6000, NaCl และ GA3 ที่ระดับความเข้มข้น 0.5%, 1.0%, 1.5% และ 2.0% ณ อุณหภูมิ 20 oซ เป็นเวลา 6 ชั่วโมง เปรียบเทียบกับกรรมวิธีควบคุม คือ การแช่เมล็ดในน้ำ วางแผนการทดลองแบบ CRD จำนวน 4 ซ้ำๆ ละ 50 เมล็ด ดำเนินการทดลองที่แปลงทดลอง หน่วยเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์และปรับปรุงพันธุ์พืช ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดนครปฐม  พบว่า ในการยกระดับการงอกของเมล็ดฟักข้าวโดยใช้วิธีกล การแกะเปลือกหุ้มเมล็ดออก สามารถส่งผลให้มีเปอร์เซ็นต์ความงอกสูงสุด รองลงมา คือ แกะเปลือกหุ้มเมล็ดพร้อมกับลอกเยื่อหุ้มเมล็ดชั้นใน ทั้ง 2 กรรมวิธีนี้ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ สำหรับการแช่เมล็ดในสารเคมีความเข้มข้นต่างๆ มีผลในการยกระดับการงอกของเมล็ด ทุกกรรมวิธีให้ความงอกของเมล็ดมากกว่าการแช่เมล็ดในน้ำ โดยเฉพาะการแช่เมล็ดด้วยสารละลาย KNO3 ที่ความเข้มข้น 2.0% สามารถยกระดับการงอกของเมล็ดสูง ซึ่งให้เปอร์เซ็นต์ความงอกสูงสุด และเมล็ดใช้เวลาในการงอกที่ 50% สั้นที่สุด  การใช้วิธีกลร่วมกับการใช้สารเคมีสามารถยกระดับการงอกของเมล็ดฟักข้าวได้มากกว่าการใช้วิธีกลเพียงอย่างเดียว
การนำเสนอผลงาน ภาคโปสเตอร์
การประชุมวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 9
ระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2555  ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเทวราช จังหวัดน่าน
รางวัล ผลงานวิจัยยอดนิยมระดับชมเชย ภาคโปสเตอร์
ดาวน์โหลด โปสเตอร์งานวิจัยนี้
หน้าแรก | งานวิจัย