ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
ผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย
เครื่องกลผลิตปุ๋ยหมัก 3 โมเดล เติมอากาศปุ๋ยด้วยระบบ
มือหมุน ปั่นจักรยาน และมอเตอร์ไฟฟ้า
เครื่องกลผลิตปุ๋ยหมัก
ดร. ลักขณา  เบ็ญจรรณ์
นักวิจัยชำนาญการ
หน่วยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี  ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
คณะเกษตร กำแพงแสน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกำแพงแสน  จ. นครปฐม
โทร. 034-351-399 ต่อ 432 หรือ 081-398-7095
เครื่องกลผลิตปุ๋ยหมักสำหรับคนทำปุ๋ยหมักคงเป็นที่ทราบกันดีว่า การระบายความร้อนแก่กองปุ๋ยโดยการกลับกองนั้นเป็นสิ่งจำเป็น ไม่เช่นนั้นกองปุ๋ยก็จะร้อนเกินไป จนไม่เอื้อต่อการทำงานของจุลินทรีย์ ทำให้ได้ปุ๋ยหมักช้าลง ถ้าปุ๋ยหมักกองใหญ่จำต้องมีแรงงานมาก หากใช้ระบบเติมอากาศจากพัดลมโบรเวอร์ ต้องลงทุนสูง แต่สำหรับการผลิตปุ๋ยปริมาณน้อยแบบครัวเรือนแล้วง่ายกว่านั้นมาก เพราะเราสามารถใช้มือคลุก ใช้พลั่วกลับกอง หรือแม้แต่เทสลับไปมาในภาชนะที่หมักเพื่อให้สัมผัสอากาศได้อย่างง่ายดาย แต่ถ้าหากปริมาณวัตถุดิบมากขึ้นอย่างครอบครัวใหญ่ องค์กร หรือโรงเรียน เครื่องทุ่นแรงในการเติมอากาศที่ต้นทุนไม่สูงมากย่อมเป็นอุปกรณ์เสริมในการผลิตที่ดี

เพื่อสนับสนุนต่อการผลิตปุ๋ยหมักระดับครัวเรือน สอดรับกระแสการทำเกษตรในเมืองที่มีการนำเศษอาหารมาผลิตปุ๋ยหมักกันมากขึ้น ดร. ลักขณา เบ็ญจรรณ์ จึงได้พัฒนาเครื่องผลิตปุ๋ยหมักระดับครัวเรือนขึ้นมา ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดพอเพียงอย่างรูปแบบ "เครื่องผลิตปุ๋ยหมักมือหมุน" และ "จักรยานผลิตปุ๋ยหมัก" และรูปแบบที่ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าเพื่อความรวดเร็วอย่าง "เครื่องผลิตปุ๋ยหมักอัตโนมัติ" เป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับครัวเรือนที่นิยมนำเศษอาหารเหลือทิ้งมาแปรรูปเป็นปุ๋ย เพื่อลดสิ่งปฏิกูลและใช้เป็นปัจจัยการผลิตในการเกษตรที่ไม่ต้องซื้อหาได้อย่างเป็นประโยชน์ ... อ่านต่อ