ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
บริการวิชาการ
บริการวิเคราะห์ วิจัยด้วยเทคนิค Chromatography
บริการวิเคราะห์ วิจัยด้วยเทคนิค Chromatography
topic01 บริการวิเคราะห์ วิจัยด้วยเทคนิค Chromatography เช่น Gas Chromatography (GC), High Performance Liquid Chromatography (HPLC) เพื่อการวิเคราะห์ วิจัยด้านเคมี ชีวเคมี สิ่งแวดล้อม และผลิตผลการเกษตร เช่น พืชสมุนไพร ผัก ผลไม้ และการตรวจคุณภาพอากาศในโรงงานอุตสาหกรรม และสารระเหยต่างๆ เช่น eresol, hexane, toluene, ethanol และ volatile fatty acid เป็นต้น

ดาวน์โหลด
13 18 อัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการวิเคราะห์และบริการ

ติดต่อสอบถาม
13 03 หน่วยวิเคราะห์ วิจัยพฤกษเคมี
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง  คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ. นครปฐม 73140
โทร. 034-351-399 ต่อ 428  โทรสาร 034-351-392