ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
บริการวิชาการ
บริการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ เคลือบเมล็ดพันธุ์
บริการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ เคลือบเมล็ดพันธุ์
topic01 บริการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ คัดขนาด ทำความสะอาด และเคลือบเมล็ดพันธุ์

ดาวน์โหลด
13 18 อัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการวิเคราะห์และบริการ

ติดต่อสอบถาม
13 03 หน่วยเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์และปรับปรุงพันธุ์พืช
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง  คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ. นครปฐม 73140
โทร. 034-351-399 ต่อ 443  โทรสาร 034-351-392