ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
บริการวิชาการ
วิเคราะห์ วิจัยด้วยเทคนิค Chromatography
บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
รับบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทั่วไป (เช่น น้ำบริโภค / น้ำบาดาล / น้ำใช้เพื่อการเกษตร)
bt02 ตรวจวิเคราะห์ทางกายภาพและเคมี ได้แก่ ความเป็นกรด-ด่าง การนำไฟฟ้า ความขุ่น ความกระด้าง ปริมาณของแข็งทั้งหมด ปริมาณของแข็งแขวนลอย คลอไรด์ ไนเตรท เหล็ก แมงกานีส ทองแดง สังกะสี แคลเซียม แมกนีเซียม โซเดียม ซัลเฟต และฟลูออไรด์

รับบริการตรวจวิเคราะห์น้ำเสีย
bt02 ตรวจวิเคราะห์ทางกายภาพและเคมี ได้แก่ ความเป็นกรด-ด่าง ปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายน้ำ ปริมาณของแข็งแขวนลอย บีโอดี และซีโอดี

ดาวน์โหลด
13 18 แบบฟอร์มส่งตัวอย่างน้ำ
13 18 แผ่นพับแนะนำบริการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ และข้อแนะนำการเก็บตัวอย่างน้ำและการส่งตัวอย่าง
13 18 อัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการวิเคราะห์และบริการ

ติดต่อสอบถาม
13 03 หน่วยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง  คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ. นครปฐม 73140
โทร. 034-351-399 ต่อ 434, 476  โทรสาร 034-351-392