ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
บริการวิชาการ
บริการตรวจวินิจฉัยและให้คำแนะนำการควบคุมโรคพืช
บริการตรวจวินิจฉัยและให้คำแนะนำการควบคุมโรคพืช
topic01บริการตรวจวินิจฉัยและให้คำแนะนำการควบคุมโรคพืช
topic01บริการเตรียมตัวอย่างเนื้อเยื่อพืชด้วยวิธีพาราฟฟิน (paraffin technique)

ดาวน์โหลด
13 18 อัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการวิเคราะห์และบริการ

ติดต่อสอบถาม
13 03 หน่วยวิจัยโรคพืชและศาสตร์สัมพันธ์
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง  คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ. นครปฐม 73140
โทร. 034-351-399 ต่อ 461  โทรสาร 034-351-392