ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
บริการวิชาการ
บริการขยายพันธุ์พืชด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
topic01 บริการขยายพันธุ์พืชด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชชนิดต่างๆ เช่น หน่อไม้ฝรั่ง อ้อย มะละกอ ไม้ดอกไม้ประดับ เช่น กล้วยไม้ อโกลนีมา ฯลฯ
topic01 บริการฝึกอบรมเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไม้ดอกไม้ประดับขั้นพื้นฐาน และขั้นสูงเป็นประจำทุกปี

ดาวน์โหลด
13 18 อัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการวิเคราะห์และบริการ

ติดต่อสอบถาม
13 03 หน่วยเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง  คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ. นครปฐม 73140
โทร. 034-351-399 ต่อ 485, 440  โทรสาร 034-351-392