ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
บริการวิชาการ
บริการตรวจสอบคุณภาพทางจุลชีววิทยา
บริการตรวจสอบคุณภาพทางจุลชีววิทยา
ดาวน์โหลด
  13 18  ใบรับตัวอย่างวิเคราะห์หน่วยจุลชีววิทยาประยุกต์
  13 18  อัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการวิเคราะห์และบริการ

ติดต่อสอบถาม
13 03 หน่วยจุลชีววิทยาประยุกต์
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง  คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ. นครปฐม 73140
โทร. 034-351-399 ต่อ 450  โทรสาร 034-351-392