ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
บริการวิชาการ
บริการกล้องจุลทรรศน์และกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน
บริการกล้องจุลทรรศน์และกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน
topic01 บริการกล้องจุลทรรศน์ กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน และเครื่องมือ-อุปกรณ์สำหรับเตรียมตัวอย่าง เพื่อศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์ เช่น Critical Point Dryer, Ultramicrotome และบริการเตรียมตัวอย่างเพื่อศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน

ดาวน์โหลด
13 18 อัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการวิเคราะห์และบริการ

ติดต่อสอบถาม
13 03 หน่วยอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรชีวภาพ
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง  คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ. นครปฐม 73140
โทร. 034-351-399 ต่อ 430  โทรสาร 034-351-392