ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
บริการวิชาการ
ภาพกิจกรรม
ฝึกอบรม
ศึกษาดูงาน
ค่ายวิทยาศาสตร์
กิจกรรมศูนย์ฯ
โครงการจัดการองค์ความรู้ รายงานผลงานวิจัยและบริการวิชาการ ประจำปี 2555
วันที่ 7-8 มีนาคม 2556
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง จัดโครงการจัดการองค์ความรู้ เรื่อง
"รายงานผลงานวิจัยและบริการวิชาการ ประจำปี 2555 ของฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง"
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานความก้าวหน้าของงานวิจัยและบริการวิชาการที่ดำเนินงานอยู่ภายในหน่วยงาน
และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพิ่มพูนความรู้ด้านงานวิจัยและบริการวิชาการให้บุคลากรเพื่อนำไปพัฒนาให้มีทักษะ
ในการวิจัยและบริการวิชาการเพิ่มมากขึ้น
โครงการจัดการองค์ความรู้ รายงานผลงานวิจัยและบริการวิชาการ ประจำปี 2555

km2556-1-01
km2556-1-02
km2556-1-03
km2556-1-04
km2556-1-05
km2556-1-06
km2556-1-07
km2556-1-08
km2556-1-09
km2556-1-10
km2556-1-11
km2556-1-12
km2556-1-13
km2556-1-14
km2556-1-15
km2556-1-16
km2556-1-17
km2556-1-18
km2556-1-19
km2556-1-20
km2556-1-21
km2556-1-22
km2556-1-23
km2556-1-24
km2556-1-25
km2556-1-26
km2556-1-27
km2556-1-28
km2556-1-29
km2556-1-30
km2556-1-31
km2556-1-32
km2556-1-33
km2556-1-34
km2556-1-35
km2556-1-36
km2556-1-37
km2556-1-38
km2556-1-39
km2556-1-40
km2556-1-41
km2556-1-42
km2556-1-43
km2556-1-44
km2556-1-45
km2556-1-46
km2556-1-47
km2556-1-48
km2556-1-49
km2556-1-50
km2556-1-51
km2556-1-52
km2556-1-53
km2556-1-54
km2556-1-55
km2556-1-56
km2556-1-57
km2556-1-58
km2556-1-59
km2556-1-60

หน้าแรก | ภาพกิจกรรมศูนย์ฯ