ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
บริการวิชาการ
ภาพกิจกรรม
ฝึกอบรม
ศึกษาดูงาน
ค่ายวิทยาศาสตร์
กิจกรรมศูนย์ฯ
ภาพศึกษาดูงาน
ภาพศึกษาดูงาน
หน่วยงาน วันที่
2565
1. ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และคณะ 6 ม.ค. 2565

2564
1. อธิการบดี รองอธิการบดี และคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 12 พ.ย. 2564

2563
1. นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 5 ก.พ. 2563

2562
1. นิสิตในโครงการ Joint Training Program คณะเกษตร กำแพงแสน 15 ม.ค. 2562
2. เกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนดอยขุย จังหวัดอุทัยธานี 1 ก.พ. 2562
3. คณะอาจารย์และนักศึกษาจาก Hokkaido University ประเทศญี่ปุ่น 20 ก.พ. 2562
4. คณะผู้ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 10 พ.ค. 2562
5. คณะอาจารย์และนักศึกษาจาก Zhejiang University สาธารณรัฐประชาชนจีน 19 ก.ค. 2562
6. นักธุรกิจจากสาธารณรัฐประชาชนจีน 22 ก.ค. 2562
7. คณะอาจารย์และนักศึกษาจาก National Chung Hsing University ประเทศไต้หวัน 25 ก.ค. 2562
8. คณะอาจารย์และนักศึกษาจาก Meiji University ประเทศญี่ปุ่น 5 ก.ย. 2562

2561
1. อาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจาก Faculty of Agriculture, Niigata University ประเทศญี่ปุ่น 22 ม.ค. 2561
2. อาจารย์และนิสิตจาก National Chung Hsing University ประเทศไต้หวัน 13 ก.ค. 2561
3. นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 10 ส.ค. 2561
4. อาจารย์และนักศึกษาจาก Kochi University ประเทศญี่ปุ่น 24 ส.ค. 2561
5. นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 5 ก.ย. 2561
6. คณะผู้บริหารจาก Analytical & Testing Center ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 16 ต.ค. 2561
7. คณะผู้แทนจาก Philippine Council for Agriculture ประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 17 ต.ค. 2561
8. คณะผู้บริหารและนักวิจัยจาก Chinese Academy of Tropical Agricultural Sciences (CATAS) สาธารณรัฐประชาชนจีน 14 ธ.ค. 2561

2560
1. ข้าราชการกระทรวงเกษตร ประเทศศรีลังกา 13 ม.ค. 2560
2. เจ้าหน้าที่จาก Agency for Agricultural Resesrach and Development ประเทศอินโดนีเซีย 11 ม.ค. 2560
3. รศ.ดร. ธีรวรรณ บุญญวรรณ และ ผศ.ดร. ชาญชัย เดชธรรมรงค์ 8 มี.ค. 2560

2559
1. คณะอาจารย์และนักศึกษาจาก Niigata University ประเทศญี่ปุ่น 7 ม.ค. 2559
2. นิสิตแลกเปลี่ยนระดับปริญญาตรีจาก Niigata University ประเทศญี่ปุ่น 1 มี.ค. 2559
3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 3 มี.ค. 2559
4. นิสิตบัณฑิตศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 14 มี.ค. 2559
5. ผู้เข้ารับการอบรมจากประเทศยูกันดา 17 มี.ค. 2559
6. โครงการค่ายสนับสนุนความโดดเด่นทางการเกษตรและเทคโนโลยีทางการเกษตร (วมว.) 12 พ.ค. 2559
7. นิสิตระดับปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 24 พ.ค. 2559
8. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร ประเทศศรีลังกา 27 พ.ค. 2559
9. ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร 21 มิ.ย. 2559
10. กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง 24 มิ.ย. 2559
11. ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 7 สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ 9 ส.ค. 2559
12. เทศบาลเมืองคูวัด จ.ปทุมธานี 10 ส.ค. 2559
13. เจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตร รุ่นที่ 1 11 ส.ค. 2559
14. เจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตร รุ่นที่ 2 19 ส.ค. 2559
15. เจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตร รุ่นที่ 3 14 ก.ย. 2559
16. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน จ.นครปฐม 21 ก.ย. 2559
17. นักเรียนชั้นอนุบาล-ประถมศึกษา โรงเรียนเด็กสายรุ้ง จ. นครปฐม 19 ต.ค. 2559
18. นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู กรุงเทพฯ 21 ธ.ค. 2559

2558
1. นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 6 ก.พ. 2558
2. บุคลากรกองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 19 ก.พ. 2558
3. นักศึกษาคณะเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยรังสิต 5 มี.ค. 2558
4. นักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 17 ก.ค. 2558
5. นักเรียนโรงเรียนวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 14 ส.ค. 2558
6. นักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จ. นครปฐม 20 ส.ค. 2558
7. นักเรียนในโครงการ เปิดบ้านเกษตร กำแพงแสน สู่ดินแดนวิทยาศาสตร์เกษตรแห่งแผ่นดิน (Open House) 28 ส.ค. 2558
8. นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี 4 ก.ย. 2558
9. อาจารย์ และนิสิตระดับปริญญาตรี จาก Hokkaido University ประเทศญี่ปุ่น 4 ก.ย. 2558
10. นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ 4 ก.ย. 2558
11. โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน จ.นครปฐม 16 ก.ย. 2558
12. โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน จ.นครปฐม 23 ก.ย. 2558
13. โรงเรียนแสงทองวิทยา จ.สงขลา 7 ต.ค. 2558
14. นิสิตระดับปริญญาตรี ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน 18 พ.ย. 2558

2557
1. นักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 20 ก.พ. 2557
2. นักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน จ.นครปฐม 19 มิ.ย. 2557
3. นักศึกษาจาก University Malaysia Terengganu ประเทศมาเลเซีย 26 มิ.ย. 2557
4. นักเรียนโรงเรียนวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 3 ก.ย. 2557
5. นักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 16 ก.ย. 2557
6. นักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 23 ก.ย. 2557

2556
1. นิสิตชั้นปีที่ 3 และ 4 มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดพัทลุง 1 ก.พ. 2556
2. ผู้ร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.) 5 ก.พ. 2556
3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จังหวัดนครปฐม 7 ก.พ. 2556
4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1 โรงเรียนบูรณวิทย์ กรุงเทพฯ 14 ก.พ. 2556
5. นักศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 18 ก.พ. 2556
6. เจ้าหน้าที่บริษัท แพนดอร่า โพรดักชั่น จำกัด 19 ก.พ. 2556
7. นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 28 ก.พ. 2556
8. Prof. Hirofumi Yamaguchi จาก Tokyo University of Agriculture ประเทศญี่ปุ่น 8 มี.ค. 2556
9. นักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์-พืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 13 มี.ค. 2556
10. ผู้ร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.) รุ่นที่ 2 21 มี.ค. 2556
11. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มโรงเรียนเทศบาลนครนครปฐม จ. นครปฐม 21 มี.ค. 2556
12. ผู้บริหาร นักวิชาการ และผู้ประกอบการด้านเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชชาวต่างชาติ จาก 9 ประเทศ 5 มิ.ย. 2556
13. ฯพณฯ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี 4 ก.ค. 2556
14. นักศึกษาประเทศกัมพูชา และเวียดนาม 19 ก.ค. 2556
15. นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร จ. มุกดาหาร 30 ส.ค. 2556
16. นักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 10 ก.ย. 2556
17. ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร กรมอุตุนิยมวิทยา 12 ก.ย. 2556
18. โรงเรียนเด็กสายรุ้ง ต. รางพิกุล อ. กำแพงแสน จ. นครปฐม 15 พ.ย. 2556
19. นักเรียนในโครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาจาก Yishun Junior College ประเทศสิงคโปร์ 25 พ.ย. 2556