ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
บริการวิชาการ
ภาพกิจกรรม
ฝึกอบรม
ศึกษาดูงาน
ค่ายวิทยาศาสตร์
กิจกรรมศูนย์ฯ
ภาพกิจกรรมศูนย์ปฏิบัติการวิจัยฯ
ภาพกิจกรรมศูนย์ปฏิบัติการวิจัยฯ
กิจกรรม วันที่
2564
1. ร่วมจัดนิทรรศการและแสดงผลิตภัณฑ์ทางวิชาการ ในนิทรรศการผลลัพธ์การเรียนรู้ SIS Model 30 พ.ย. 2564
2. งานทำบุญครบรอบ 41 ปี ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง และงานปีใหม่ 20 ธ.ค. 2564

2563
1. พัฒนาพื้นที่ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ครั้งที่ 1 22 พ.ค. 2563
2. พัฒนาพื้นที่ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ครั้งที่ 2 31 ก.ค. 2563
3. งานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 15 ก.ย. 2563

2562
1. โครงการ "ร้อยดวงใจสู่ความสุขสดใส" คณะเกษตร กำแพงแสน 3 ม.ค. 2562
2. ทำบุญครบรอบ 100 วัน แด่ ดร. จรูญ คำนวนตา 5 มี.ค. 2562
3. วันคล้ายวันสถาปนาคณะเกษตร กำแพงแสน 18 มี.ค. 2562
4. Introduction of JSPS activity in Asia and sharing information about research opportunity in Japan 28 มิ.ย. 2562
5. พัฒนาพื้นที่ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ครั้งที่ 1 9 ก.ค. 2562
6. พัฒนาพื้นที่ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ครั้งที่ 2 26 ก.ค. 2562
7. งานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 และขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิวา พาโคกทม 10 ก.ย. 2562
8. งานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2562 1 ธ.ค. 2562
9. งานทำบุญครบรอบ 39 ปี ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง และงานปีใหม่ 20 ธ.ค. 2562

2561
1. วันสงกรานต์ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ประจำปี 2561 11 เม.ย. 2561
2. การจัดการองค์ความรู้ เรื่อง "รายงานผลงานวิจัยและบริการวิชาการ ประจำปี 2561 ของ
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง"
23 ก.ค. 2561
3. การจัดการองค์ความรู้ เรื่อง "Safety Training" 16 ส.ค. 2561
4. งานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 25 ก.ย. 2561
5. การเรียนการสอนวิชา 02031491 เทคนิคการวิจัยทางโรคพืช 31 ต.ค. 2561
5. งานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2561 1 ธ.ค. 2561

2560
1. การเรียนการสอนวิชา 02738472 เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 3 ก.พ. 2560
2. การเรียนการสอนทางด้านจุลชีววิทยา 8 มี.ค. 2560
3. การแนะนำกิจกรรมขององค์การส่งเสริมวิชาการแห่งประเทศญี่ปุ่น (JSPS) ในเอเชียและแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสในการรับทุนวิจัยในประเทศญี่ปุ่น 25 พ.ค. 2560
4. การบรรยายและสาธิตการใช้กล้องจุลทรรศน์แบบดิจิตอลกำลังขยายสูงเพื่องานวิจัย 24 ก.ค. 2560
5. มิติใหม่แห่งการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงและการสร้างสุข 9 ส.ค. 2560
6. ปลูกต้นดาวเรือง 1,380 ต้น 30 ส.ค. 2560
7. กิจกรรมเรียนรู้โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 6 ต.ค. 2560
8. ทำบุญครบรอบ 1 ปี การเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลลยเดช 19 ต.ค. 2560
9. งานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2560 2 ธ.ค. 2560
10. ทำบุญครบรอบ 37 ปี ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง 20 ธ.ค. 2560

2559
1. ความเป็นพิษต่อพืชและกลไกการออกฤทธิ์ของสารสกัดดจากไซยาโนแบคทีเรีย Nostoc sp. 16 ก.พ. 2559
2. การใช้และดูแลรักษาเครื่องชั่งไฟฟ้า 26 ก.พ. 2559
3. นิสิตภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน เข้าใช้งานกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน 29 มี.ค. 2559
4. การเตรียมต้นฉบับเพื่อการตีพิมพ์และการสร้างสื่อเพื่อนำเสนอผลงานทางวิชาการ 17 พ.ค. 2559
5. ค่ายเยาวชนบริหารการเกษตร รุ่นที่ 10 1 ก.ย. 2559
6. งานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2559 2 ธ.ค. 2559
7. งานทำบุญครบรอบ 36 ปี ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง 20 ธ.ค. 2559

2558
1. วันสถาปนาคณะเกษตร กำแพงแสน ครบรอบ 36 ปี 18 มี.ค. 2558
2. วันสงกรานต์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปี 2558 9 เม.ย. 2558
3. วันสงกรานต์ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ประจำปี 2558 10 เม.ย. 2558
4. การจัดการความรู้ จาก CLGC สู่การใช้ประโยชน์ 12 พ.ค. 2558
5. โครงการนำธรรมสู่เหย้า พัฒนาจิตสู่งาน ครั้งที่ 1 22 พ.ค. 2558
6. โครงการนำธรรมสู่เหย้า พัฒนาจิตสู่งาน ครั้งที่ 2 19 มิ.ย. 2558
7. โครงการนำธรรมสู่เหย้า พัฒนาจิตสู่งาน ครั้งที่ 3 10 ก.ค. 2558
8. การแนะนำกิจกรรมของ JSPS ในทวีปเอเชีย และการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อโอกาสในการทำงานวิจัยในประเทศญี่ปุ่น 17 ก.ค. 2558
9. ประชุมเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คณะเกษตร กำแพงแสน 31 ส.ค. 2558
10. โครงการจัดการความรู้ เรื่อง "Studies on morphological and gene expression change during leaf development in rice" 30 ต.ค. 2558
11. วิธีการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 10 พ.ย. 2558
12. ทำบุญครบรอบ 35 ปี ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง 29 ธ.ค. 2558

2557
1. สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การตระหนักเรื่องความปลอดภัย (Safety awareness) 15 พ.ค. 2557
2. บรรยายพิเศษ เรื่อง Activity in Asia and sharing information about research opportunity in Japan 17 มิ.ย. 2557
3. ถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดไร่แตงทอง ต. ทุ่งลูกนก อ. กำแพงแสน จ. นครปฐม 9 ก.ค. 2557
4. งานขอบคุณผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557 5 ก.ย. 2557
5. งานขอบคุณผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557 จัดโดยคณะเกษตร กำแพงแสน 17 ก.ย. 2557
6. พัฒนาพื้นที่ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ปี 2557 4 พ.ย. 2557
7. วันสถาปนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครบรอบ 35 ปี 12 พ.ย. 2557

2556
1. โครงการจัดการองค์ความรู้ รายงานผลงานวิจัยและบริการวิชาการ ประจำปี 2555 7 มี.ค. 2556
2. กีฬาบุคลากรภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปี 2556 12 มี.ค. 2556
3. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศทางงานวิจัยและบริการวิชาการ 2 เม.ย. 2556
4. งานสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทยวันสงกรานต์ วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปี 2556 10 เม.ย. 2556
5. งานสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทยวันสงกรานต์ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ประจำปี 2556 11 เม.ย. 2556
6. อบรมการป้องกันบรรเทาอัคคีภัยและการใช้ถังดับเพลิง 29 เม.ย. 2556
7. ประชุมปรึกษาหารือแนวทางการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง 14 มิ.ย. 2556
8. โครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว 28 มิ.ย. 2556
9. สัมมนาการบูรณาการแนวคิดเพื่อกำหนดทิศทางของศูนย์ปฏิบัติการวิจัยฯ ใน 5 ปีข้างหน้า 21 ส.ค. 2556
10. ประชุมจัดทำแนวทางการดำเนินงานวิจัยของศูนย์ปฏิบัติการวิจัยฯ (Road Map) 9 ก.ย. 2556
11. งานขอบคุณผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2556 11 ก.ย. 2556
12. บรรยายพิเศษ เรื่อง ความรู้ด้านมาตรฐานกับการบังคับใช้ภาครัฐ โดย ดร. ชวนพิศ อรุณรังสิกุล 25 ก.ย. 2556
13. วันสถาปนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครบรอบ 34 ปี 12 พ.ย. 2556
14. งานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2556 1 ธ.ค. 2556
15. พิธีเปิดการประชุมวิชาการแห่งชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปี 2556 และมอบรางวัลคาวากุชิ 12 ธ.ค. 2556