ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
บริการวิชาการ
ภาพกิจกรรม
ฝึกอบรม
ศึกษาดูงาน
ค่ายวิทยาศาสตร์
กิจกรรมศูนย์ฯ
ภาพฝึกอบรม
ภาพฝึกอบรม
หลักสูตร วันที่อบรม
2564
1. การขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รุ่นที่ 55 3 พ.ย. 2564
2. การขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รุ่นที่ 56 10 พ.ย. 2564
3. การขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รุ่นที่ 57 17 พ.ย. 2564
4. การขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รุ่นที่ 58 24 พ.ย. 2564
5. การขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รุ่นที่ 59 1 ธ.ค. 2564

2563
1. การผลิตพืชผักเกษตรอินทรีย์เชิงการค้า 5 ส.ค. 2563
2. การขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รุ่นที่ 54 19 ส.ค. 2563
3. ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพเพื่อการค้า 26 ส.ค. 2563
4. การแปรรูปพืชสมุนไพรและพืชอาหารเพื่อเพิ่มมูลค่าเชิงการค้า 10 ก.ย. 2563
5. Micro-XRF Spectrometer และ FTIR Spectrometer 29 ก.ย. 2563

2562
1. การผลิตพืชผักเกษตรอินทรีย์เชิงการค้า 20 ก.พ. 2562
2. ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพเพื่อการค้า 5 มี.ค. 2562
3. การขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รุ่นที่ 52 15 พ.ค. 2562
4. การขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รุ่นที่ 53 18 ก.ย. 2562

2561
1. การขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รุ่นที่ 48 21 มี.ค. 2561
2. ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพเพื่อการค้า 3 เม.ย. 2561
3. การขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รุ่นที่ 49 4 ก.ค. 2561
4. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 7 ส.ค. 2561
5. การขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รุ่นที่ 51 7 พ.ย. 2561
6. ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพเพื่อการค้า 20 พ.ย. 2561

2560
1. การขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รุ่นที่ 45 7 ก.พ. 2560
2. การผลิตกล้วยให้มีคุณภาพ รุ่นที่ 2 5 มี.ค. 2560
3. การแปรรูปผลผลิตกล้วย 20 ก.ย. 2560
4. การผลิตพืชตามระบบมาตรฐาน GAP และการจัดทำระบบ GMP/HACCP รุ่นที่ 3 14 ต.ค. 2560
5. กิจกรรมการบูรณาการด้วยการประยุกต์งานวิจัยในการส่งเสริมศักยภาพการผลิต SMEs สมุนไพร 7 พ.ย. 2560
6. การขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รุ่นที่ 47 8 พ.ย. 2560

2559
1. เทคนิคการเพาะเลี้ยงและรวมโปรโตพลาสต์พืช 13 ม.ค. 2559
2. การผลิตกล้วยให้มีคุณภาพ รุ่นที่ 1 14 มี.ค. 2559
3. การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์เคมี และปุ๋ยชีวภาพเพื่อการค้า รุ่นที่ 11 29 มี.ค. 2559
4. การขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รุ่นที่ 42 24 พ.ค. 2559
5. การใช้สารเคมีและชีวภัณฑ์สำหรับมะกรูด มะนาว รุ่นที่ 2 4 มิ.ย. 2559
6. ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์เคมี และปุ๋ยชีวภาพเพื่อการค้า รุ่นที่ 12 29 มิ.ย. 2559
7. การรับรองมาตรฐานสินค้าพืชเพื่อการค้า/จำหน่ายในประเทศและส่งออกต่างประเทศ 24 ส.ค. 2559
8. การผลิตพืชตามระบบมาตรฐาน GAP และการจัดทำระบบ GMP/HACCP รุ่นที่ 1 8 ต.ค. 2559
9. ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์เคมี และปุ๋ยชีวภาพเพื่อการค้า รุ่นที่ 13 26 ต.ค. 2559
10. การขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รุ่นที่ 44 15 พ.ย. 2559

2558
1. เทคนิคการผลิตวัสดุปลูกคุณภาพสูงจากวัสดุเหลือใช้การเกษตรเพื่อประโยชน์>การปลูกไม้ยืนต้น ไม้ผล ไม้ดอกไม้ประดับ และพืชผักสวนครัว รุ่นที่ 1 10 ก.พ. 2558
2. Q อาสามุ่งสู่การพัฒนา Smart Farmer รุ่นที่ 8 27 เม.ย. 2558
3. การขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รุ่นที่ 40 19 พ.ค. 2558
4. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการสกัดสารและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทย รุ่นที่ 1 3 มิ.ย. 2558
5. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการสกัดสารและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทย รุ่นที่ 2 17 มิ.ย. 2558
6. การผลิตและการใช้ประโยชน์จากถ่าน และน้ำส้มควันไม้ 22 มิ.ย. 2558
7. การใช้และดูแลรักษาปิเปต (Pipette) 21 ก.ค. 2558
8. การขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รุ่นที่ 41 17 พ.ย. 2558

2557
1. เทคนิคการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพเพื่อการค้า รุ่นที่ 7 22 ม.ค. 2557
2. การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์เคมี และปุ๋ยชีวภาพเพื่อการค้า รุ่นที่ 8 19 มี.ค. 2557
3. การขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รุ่นที่ 38 25 มี.ค. 2557
4. การใช้เครื่องระเหยสารแบบหมุน (Rotary Evaporator) 30 เม.ย. 2557
5. Q อาสามุ่งสู่การพัฒนา Smart Farmer 14 พ.ค. 2557
6. เทคนิคการผสมพันธุ์ การขยายพันธุ์ และการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ 25 มิ.ย. 2557
7. เทคนิคการตอนไม้หอมขนาดใหญ่ 26 มิ.ย. 2557
8. องค์ความรู้ด้านดิน-ปุ๋ยเพื่อพัฒนาการผลิตพืช 7 ก.ค. 2557
9. การพัฒนาเกษตรกรให้เข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP (มกษ. 9001-2556) 29 ก.ค. 2557
10. การจัดจำแนกจุลินทรีย์ด้วยเทคนิคชีวโมเลกุล รุ่นที่ 1 20 ส.ค. 2557
11. การจัดจำแนกจุลินทรีย์ด้วยเทคนิคชีวโมเลกุล รุ่นที่ 2 27 ส.ค. 2557
12. การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์เคมี และปุ๋ยชีวภาพเพื่อการค้า รุ่นที่ 9 10 ก.ย. 2557
13. เทคนิคการผลิตวัสดุปลูกคุณภาพสูงจากวัสดุเหลือใช้เกษตรเพื่อประโยชน์การปลูกไม้ยืนต้น ไม้ดอก ไม้ประดับ และพืชผักสวนครัว รุ่นที่ 2 30 ก.ย. 2557
14. การขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รุ่นที่ 39 28 ต.ค. 2557
15. การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์เคมี และปุ๋ยชีวภาพเพื่อการค้า รุ่นที่ 10 19 พ.ย. 2557

2556
1. เทคนิคการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพเพื่อการค้า รุ่นที่ 4 21 ม.ค. 2556
2. องค์ความรู้เพื่อพัฒนาการผลิตพืชสู่อาหารปลอดภัย รุ่นที่ 5 11 ก.พ. 2556
3. การขยายพันธุ์ การผสมพันธุ์ และการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้ไทย รุ่นที่ 1 15 ก.พ. 2556
4. เทคนิคการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพเพื่อการค้า รุ่นที่ 5 19 มี.ค. 2556
5. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทย รุ่นที่ 1 26 มี.ค. 2556
6. เทคนิคการผลิตวัสดุปลูกเพื่อการปลูกพืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้กระถาง รุ่นที่ 1 7 พ.ค. 2556
7. การขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รุ่นที่ 37 16 พ.ค. 2556
8. การผลิตหน่อไม้ฝรั่งให้มีคุณภาพเพื่อการส่งออก รุ่นที่ 1 24 มิ.ย. 2556
9. เทคนิคการผลิตวัสดุปลูกเพื่อการปลูกพืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้กระถาง รุ่นที่ 2 25 มิ.ย. 2556
10. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทย รุ่นที่ 2 16 ก.ค. 2556
11. การใช้โปรแกรม Adobe Illustrator 5 ส.ค. 2556
12. เทคนิคการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพเพื่อการค้า รุ่นที่ 6 27 ส.ค. 2556
13. การขยายพันธุ์ การผสมพันธุ์ และการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้ไทย รุ่นที่ 2 29 ส.ค. 2556
14. โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพในระดับชุมชน 3 ก.ย. 2556
15. เทคนิคการขยายพันธุ์ไม้หอมขนาดใหญ่ รุ่นที่ 1 6 ก.ย. 2556
16. เทคนิคการมัดย้อมผ้าจากสีธรรมชาติ (ไม้หอม) รุ่นที่ 1 7 ก.ย. 2556
17. การปลูกและดูแลรักษาหน่อไม้ฝรั่งให้มีคุณภาพเพื่อการส่งออก รุ่นที่ 2 14 พ.ย. 2556