ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
บริการวิชาการ
ภาพกิจกรรม
ฝึกอบรม
ศึกษาดูงาน
ค่ายวิทยาศาสตร์
กิจกรรมศูนย์ฯ
ภาพค่ายวิทยาศาสตร์
ภาพค่ายวิทยาศาสตร์
โรงเรียน วันที่อบรม
2565
1. ก้าวแรกสู่การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 29 ม.ค. 2565

2563
1. ก้าวแรกสู่การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 15 ก.พ. 2563
2. ทักษะปฏิบัติการพื้นฐานชีววิทยา โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง จังหวัดกาญจนบุรี 26 ก.ย. 2563

2562
1. ก้าวแรกสู่การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 2 ก.พ. 2562
2. ทักษะวิทยาศาสตร์ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม จ. ปทุมธานี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 2 เม.ย. 2562

2561
1. ทักษะวิทยาศาสตร์ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม จ. ปทุมธานี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4, 5 6 มี.ค. 2561
2. ก้าวแรกสู่การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 12 มี.ค. 2561
3. Herbal Section: สมุนไพรไม่ตกเทรนด์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 18 พ.ค. 2561
4. การสกัดและวิเคราะห์กรดไขมันในน้ำมันพืชด้วยเทคนิค Gas Chromatography (GC) โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม จ. ปทุมธานี 20 ก.ค. 2561
5. ทักษะวิทยาศาสตร์ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม จ. ปทุมธานี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4, 5, 6 24 ส.ค. 2561

2560
1. ทักษะวิทยาศาสตร์ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม จ. ปทุมธานี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4, 5, 6 20 ม.ค. 2560
2. ทักษะวิทยาศาสตร์ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม จ. ปทุมธานี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2, 4, 5 10 ก.พ. 2560
3. ก้าวแรกสู่การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 18 ก.พ. 2560
4. ทักษะวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 13 มี.ค. 2560
5. ทักษะวิทยาศาสตร์ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม จ. ปทุมธานี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4, 5, 6 14 ก.ค. 2560
6. ค่ายวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสตรีวิทยา กรุงเทพฯ 12 ต.ค. 2560
7. ทักษะวิทยาศาสตร์ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม จ. ปทุมธานี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, 3 3 พ.ย. 2560
8. ทักษะวิทยาศาสตร์ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม จ. ปทุมธานี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4, 5, 6 8 ธ.ค. 2560

2559
1. ค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 27 ม.ค. 2559
2. ทักษะวิทยาศาสตร์ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม จ. ปทุมธานี 3 ก.พ. 2559
3. ทักษะวิทยาศาสตร์ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม จ. ปทุมธานี 5 ก.พ. 2559
4. ก้าวแรกสู่การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 13 ก.พ. 2559
5. ทักษะวิทยาศาสตร์ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม จ. ปทุมธานี 3 มี.ค. 2559
6. ทักษะวิทยาศาสตร์ด้านจุลชีววิทยา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 28 พ.ค. 2559
7. ทักษะปฏิบัติการด้านการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 18 มิ.ย. 2559
8. ทักษะวิทยาศาสตร์ ดินและการวิเคราะห์สมบัติของดิน โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม จ.ปทุมธานี 15 ก.ค. 2559
9. ทักษะปฏิบัติการพื้นฐานวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 30 ก.ค. 2559
10. ทักษะปฏิบัติการพื้นฐานวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 6 ส.ค. 2559
11. ทักษะวิทยาศาสตร์ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม จ. ปทุมธานี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4, 5, 6 26 ส.ค. 2559
12. ทักษะวิทยาศาสตร์ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม จ. ปทุมธานี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4, 5, 6 5 ต.ค. 2559

2558
1. ก้าวแรกสู่การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 17 ม.ค. 2558
2. ทักษะวิทยาศาสตร์ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม จ. ปทุมธานี 24 ม.ค. 2558
3. ทักษะวิทยาศาสตร์ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม จ. ปทุมธานี 13 ก.พ. 2558
4. ทักษะวิทยาศาสตร์ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม จ. ปทุมธานี 12 มิ.ย. 2558
5. ปลูกจิตอนุรักษ์... นักพฤกษศาสตร์น้อย โรงเรียนเมืองพัทยา 7 ชลบุรี 27 มิ.ย. 2558
6. ทักษะปฏิบัติการพื้นฐานจุลชีววิทยา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 27 มิ.ย. 2558
7. ทักษะวิทยาศาสตร์ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม จ. ปทุมธานี 10 ก.ค. 2558
8. ทักษะปฏิบัติการพื้นฐานวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 18 ก.ค. 2558
9. ทักษะปฏิบัติการพื้นฐานวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 25 ก.ค. 2558
10. ทักษะวิทยาศาสตร์ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม จ. ปทุมธานี 27 พ.ย. 2558

2557
1. ทักษะวิชาวิทยาศาสตร์ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม จ. ปทุมธานี 24 ม.ค. 2557
2. ก้าวแรกสู่การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 1 ก.พ. 2557
3. การพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 19 มี.ค. 2557
4. ทักษะปฏิบัติการด้านจุลชีววิทยา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 31 พ.ค. 2557
5. ทักษะปฏิบัติการด้านเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 28 มิ.ย. 2557
6. ทักษะปฏิบัติการพื้นฐานวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 26 ก.ค. 2557
7. ทักษะวิทยาศาสตร์ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม จ. ปทุมธานี 8 ส.ค. 2557
8. ทักษะปฏิบัติการเคมี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 17 ส.ค. 2557
9. ทักษะวิทยาศาสตร์ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม จ. ปทุมธานี 22 ส.ค. 2557
10. ทักษะวิทยาศาสตร์ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม จ. ปทุมธานี 21 พ.ย. 2557

2556
1. ก้าวแรกสู่การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 26 ม.ค. 2556
2. ทักษะการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 15 มิ.ย. 2556
3. ปฏิบัติการด้านเคมี และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ 21 มิ.ย. 2556
4. ทักษะจุลชีววิทยา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 22 มิ.ย. 2556
5. ทักษะปฏิบัติการพื้นฐานวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 6 ก.ค. 2556
6. ทักษะปฏิบัติการพื้นฐานวิชาเคมี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 28 ก.ค. 2556
7. ทักษะปฏิบัติการพื้นฐานวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 7 ก.ย. 2556
8. ทักษะวิชาวิทยาศาสตร์ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม จ. ปทุมธานี 8 พ.ย. 2556
9. ทักษะวิชาวิทยาศาสตร์ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม จ. ปทุมธานี 6 ธ.ค. 2556