ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
บริการวิชาการ
ภาพกิจกรรม
ฝึกอบรม
ศึกษาดูงาน
ค่ายวิทยาศาสตร์
กิจกรรมศูนย์ฯ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศทางงานวิจัย
และบริการวิชาการ
วันที่ 2 เมษายน 2556
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง จัดบรรยายพิเศษโครงการจัดการองค์ความรู้ เรื่อง
"การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศทางงานวิจัยและบริการวิชาการ"
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกศูนย์ปฏิบัติการวิจัยฯ ได้รับทราบความก้าวหน้าของงานวิจัย
และบริการวิชาการภายในองค์กร ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์งานวิจัยและบริการวิชาการร่วมกัน
อันจะนำไปสู่การสร้างสรรค์และร่วมกันพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ

หัวข้อการบรรยาย
Baculovirus-insect cell interactions
(ดร. สุดาวรรณ  เชยชมศรี)
กระบวนการให้บริการงานวิเคราะห์ของหน่วยวิเคราะห์ วิจัยดิน พืช และวัสดุเกษตร
(นางจันทร์จรัส  วีรสาร)
งานวิจัยและงานบริการวิชาการของหน่วยเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์และปรับปรุงพันธุ์พืช
(ดร. ชวนพิศ  อรุณรังสิกุล)
งานวิจัยด้านสมุนไพรและน้ำมันหอมระเหย
(ดร. สุรัตน์วดี  จิวะจินดา)
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศทางงานวิจัยและบริการวิชาการ

km56-2-01
km56-2-02
km56-2-03
km56-2-04
km56-2-05
km56-2-06
km56-2-07
km56-2-08
km56-2-09
km56-2-10
km56-2-11
km56-2-12
km56-2-13
km56-2-14
km56-2-15
km56-2-16
km56-2-17
km56-2-18
km56-2-19
km56-2-20
km56-2-21
km56-2-22
km56-2-23
km56-2-24
km56-2-25
km56-2-26
km56-2-27
km56-2-28
km56-2-29
km56-2-30
km56-2-31
km56-2-32
km56-2-33
km56-2-34
km56-2-35

หน้าแรก | ภาพกิจกรรมศูนย์ฯ