ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
บริการวิชาการ
ภาพกิจกรรม
ฝึกอบรม
ศึกษาดูงาน
ค่ายวิทยาศาสตร์
กิจกรรมศูนย์ฯ
งานสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทยวันสงกรานต์ วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปี 2556
วันที่ 10 เมษายน 2556
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง  เข้าร่วม
"งานสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทยวันสงกรานต์ วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปี 2556"
ณ บิรเวณสระพระพิรุณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
กิจกรรมในงานประกอบด้วย ตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป ประกวดริ้วขบวนรถบุปผชาติ แข่งขันก่อพระเจดีย์ทราย
สรงน้ำพระพุทธรูป สรงน้ำพระพิรุณ สรงน้ำรูปปั้นหม่อมหลวงชูชาติ กำภู รดน้ำขอพรผู้อาวุโสและผู้บริหาร
การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน เช่น มวยตับจาก โคเกวียน ม้าเขย่ง ในปีนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การก่อพระเจดีย์ทราย
งานสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทยวันสงกรานต์ วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปี 2556

songkran56-01
songkran56-02
songkran56-03
songkran56-04
songkran56-05
songkran56-06
songkran56-07
songkran56-08
songkran56-09
songkran56-10
songkran56-11
songkran56-12
songkran56-13
songkran56-14
songkran56-15
songkran56-16
songkran56-17
songkran56-18
songkran56-19
songkran56-20
songkran56-21
songkran56-22
songkran56-23
songkran56-24
songkran56-25
songkran56-26
songkran56-27
songkran56-28
songkran56-29
songkran56-30
songkran56-31
songkran56-32
songkran56-33
songkran56-34
songkran56-35
songkran56-36
songkran56-37
songkran56-38
songkran56-39
songkran56-40
songkran56-41
songkran56-42
songkran56-43
songkran56-44
songkran56-45
songkran56-46
songkran56-47
songkran56-48
songkran56-49
songkran56-50
songkran56-51
songkran56-52
songkran56-53
songkran56-54
songkran56-55
songkran56-56
songkran56-57
songkran56-58
songkran56-59
songkran56-60
songkran56-61
songkran56-62
songkran56-63
songkran56-64
songkran56-65

หน้าแรก | ภาพกิจกรรมศูนย์ฯ