ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
บริการวิชาการ
ภาพกิจกรรม
ฝึกอบรม
ศึกษาดูงาน
ค่ายวิทยาศาสตร์
กิจกรรมศูนย์ฯ
งานสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทยวันสงกรานต์
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ประจำปี 2556
วันที่ 11 เมษายน 2556
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง จัดงาน
"สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทยวันสงกรานต์ ประจำปี 2556"
ณ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง กิจกรรมในงานประกอบด้วย
สรงน้ำพระพุทธรูป สักการะศาลพ่อปู่ และรดน้ำขอพรผู้อาวุโส
งานสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทยวันสงกรานต์ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ประจำปี 2556

clgc-sk56-01
clgc-sk56-02
clgc-sk56-03
clgc-sk56-04
clgc-sk56-05
clgc-sk56-06
clgc-sk56-07
clgc-sk56-08
clgc-sk56-09
clgc-sk56-10
clgc-sk56-11
clgc-sk56-12
clgc-sk56-13
clgc-sk56-14
clgc-sk56-15
clgc-sk56-16
clgc-sk56-17
clgc-sk56-18
clgc-sk56-19
clgc-sk56-20
clgc-sk56-21
clgc-sk56-22
clgc-sk56-23
clgc-sk56-24
clgc-sk56-25


หน้าแรก | ภาพกิจกรรมศูนย์ฯ