ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
บริการวิชาการ
ภาพกิจกรรม
ฝึกอบรม
ศึกษาดูงาน
ค่ายวิทยาศาสตร์
กิจกรรมศูนย์ฯ
อบรมการป้องกันบรรเทาอัคคีภัยและการใช้ถังดับเพลิง
วันที่ 29 เมษายน 2556
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง จัดฝึกอบรม
"การป้องกันบรรเทาอัคคีภัยและการใช้ถังดับเพลิง"
เพื่อให้บุคลากรรู้วิธีป้องกัน วิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย ตลอดจนรู้วิธีการใช้เครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ
รวมทั้งปฏิบัติการเพื่อช่วยผู้ประสบอัคคีภัย ณ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
วิทยากรโดย คุณสังวรณ์ ศรีหิรันต์ นายช่างอิเลคทรอนิคส์ชำนาญงาน
มีผู้เข้าร่วมการอบรม 58 คน
อบรมการป้องกันบรรเทาอัคคีภัยและการใช้ถังดับเพลิง

fire56-01
fire56-02
fire56-03
fire56-04
fire56-05
fire56-06
fire56-07
fire56-08
fire56-09
fire56-10
fire56-11
fire56-12
fire56-13
fire56-14
fire56-15

หน้าแรก | ภาพกิจกรรมศูนย์ฯ