ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
บริการวิชาการ
ภาพกิจกรรม
ฝึกอบรม
ศึกษาดูงาน
ค่ายวิทยาศาสตร์
กิจกรรมศูนย์ฯ
ประชุมปรึกษาหารือแนวทางการบริหารจัดการ
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
วันที่ 14 มิถุนายน 2556
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการของศูนย์ฯ
วาระการประชุม
เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าศูนย์ฯ  คำสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ฯ  โครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว
เรื่องพิจารณา
การบริหารจัดการภายในศูนย์ปฏิบัติการวิจัยฯ (การปรับโครงสร้างฯ)
ประชุมปรึกษาหารือแนวทางการบริหารจัดการ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง

06-14-2013-01
06-14-2013-02
06-14-2013-03
06-14-2013-04
06-14-2013-05
06-14-2013-06
06-14-2013-07
06-14-2013-08
06-14-2013-09
06-14-2013-10

หน้าแรก | ภาพกิจกรรมศูนย์ฯ