ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
บริการวิชาการ
ภาพกิจกรรม
ฝึกอบรม
ศึกษาดูงาน
ค่ายวิทยาศาสตร์
กิจกรรมศูนย์ฯ
โครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว
วันที่ 28 มิถุนายน 2556
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง จัดโครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว
เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้บุคลากรเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
สร้างความร่วมมือร่วมใจระหว่างบุคลากร พัฒนาสุนทรียภาพในมิติด้านสิ่งแวดล้อม
และเพื่อเป็นการปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
โครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว

plant56-01
plant56-02
plant56-03
plant56-04
plant56-05
plant56-06
plant56-07
plant56-08
plant56-09
plant56-10
plant56-11
plant56-12
plant56-13
plant56-14
plant56-15
plant56-16
plant56-17
plant56-18
plant56-19
plant56-20
plant56-21
plant56-22
plant56-23
plant56-24
plant56-25
plant56-26
plant56-27
plant56-28
plant56-29
plant56-30
plant56-31
plant56-32
plant56-33
plant56-34
plant56-35
plant56-36
plant56-37
plant56-38
plant56-39
plant56-40
plant56-41
plant56-42
plant56-43
plant56-44
plant56-45
plant56-46
plant56-47
plant56-48
plant56-49
plant56-50
plant56-51
plant56-52
plant56-53
plant56-54
plant56-55

หน้าแรก | ภาพกิจกรรมศูนย์ฯ