ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
บริการวิชาการ
ภาพกิจกรรม
ฝึกอบรม
ศึกษาดูงาน
ค่ายวิทยาศาสตร์
กิจกรรมศูนย์ฯ
สัมมนาการบูรณาการแนวคิดเพื่อกำหนดทิศทางของศูนย์ปฏิบัติการวิจัยฯ
ใน 5 ปีข้างหน้า
วันที่ 21 สิงหาคม 2556
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
จัดสัมมนาการบูรณาการแนวคิดเพื่อกำหนดทิศทางของศูนย์ปฏิบัติการวิจัยฯ ใน 5 ปีข้างหน้า
เพื่อระดมความคิดในการวางแนวทางกำหนดทิศทางการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการวิจัยฯ
การทบทวนกลยุทธ์การดำเนินงาน ตลอดจนความก้าวหน้าในการบริหารจัดการงานวิจัยและบริการวิชาการ
ที่มีการดำเนินงานอยู่ภายในศูนย์ปฏิบัติการวิจัยฯ
โดยมี
อ. ง่ายงาม  ประจวบวัน  ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร  คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
และ อ. เสกสรร  มธุลาภรังสรรค์  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
เป็นวิทยากรกระบวนการ
สัมมนาการบูรณาการแนวคิดเพื่อกำหนดทิศทางของศูนย์ปฏิบัติการวิจัยฯ ใน 5 ปีข้างหน้า

08-21-2013-01
08-21-2013-02
08-21-2013-03
08-21-2013-04
08-21-2013-05
08-21-2013-06
08-21-2013-07
08-21-2013-08
08-21-2013-09
08-21-2013-10
08-21-2013-11
08-21-2013-12
08-21-2013-13
08-21-2013-14
08-21-2013-15
08-21-2013-16
08-21-2013-17
08-21-2013-18
08-21-2013-19
08-21-2013-20
08-21-2013-21
08-21-2013-22
08-21-2013-23
08-21-2013-24
08-21-2013-25
08-21-2013-26
08-21-2013-27
08-21-2013-28
08-21-2013-29
08-21-2013-30
08-21-2013-31
08-21-2013-32
08-21-2013-33
08-21-2013-34
08-21-2013-35
08-21-2013-36
08-21-2013-37
08-21-2013-38
08-21-2013-39
08-21-2013-40
08-21-2013-41
08-21-2013-42
08-21-2013-43
08-21-2013-44
08-21-2013-45

หน้าแรก | ภาพกิจกรรมศูนย์ฯ