ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
บริการวิชาการ
ภาพกิจกรรม
ฝึกอบรม
ศึกษาดูงาน
ค่ายวิทยาศาสตร์
กิจกรรมศูนย์ฯ
ประชุมจัดทำแนวทางการดำเนินงานวิจัยของศูนย์ปฏิบัติการวิจัยฯ (Road Map)
วันที่ 9 กันยายน 2556
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
ประชุมเพื่อจัดทำแนวทางการดำเนินงานวิจัยของศูนย์ปฏิบัติการวิจัยฯ (Road Map)
เพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการวิจัยฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์
ตามแนวนโยบายและแผนกลยุทธ์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน
ประชุมจัดทำแนวทางการดำเนินงานวิจัยของศูนย์ปฏิบัติการวิจัยฯ (Road Map)

09-09-2013-01
09-09-2013-02
09-09-2013-03
09-09-2013-04
09-09-2013-05
09-09-2013-06
09-09-2013-07
09-09-2013-08
09-09-2013-09
09-09-2013-10

หน้าแรก | ภาพกิจกรรมศูนย์ฯ