ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
บริการวิชาการ
ภาพกิจกรรม
ฝึกอบรม
ศึกษาดูงาน
ค่ายวิทยาศาสตร์
กิจกรรมศูนย์ฯ
งานขอบคุณผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2556
วันที่ 11 กันยายน 2556
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง เข้าร่วมงานขอบคุณผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2556
ณ ฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน
ปี 2556 มีผู้เกษียณอายุราชการ 4 ท่าน ดังนี้
นางกนิษฐา สังคะหะ  ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
นายวันเพ็ญ ภู่กลีบ  ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
นายกรุง สีตะธนี  ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน
และนางสุนีย์รัตน์ แสงอุไร  ฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ
งานขอบคุณผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2556

retire56-001
retire56-002
retire56-003
retire56-004
retire56-005
retire56-006
retire56-007
retire56-008
retire56-009
retire56-010
retire56-011
retire56-012
retire56-013
retire56-014
retire56-015
retire56-016
retire56-017
retire56-018
retire56-019
retire56-020
retire56-021
retire56-022
retire56-023
retire56-024
retire56-025
retire56-026
retire56-027
retire56-028
retire56-029
retire56-030
retire56-031
retire56-032
retire56-033
retire56-034
retire56-035
retire56-036
retire56-037
retire56-038
retire56-039
retire56-040
retire56-041
retire56-042
retire56-043
retire56-044
retire56-045
retire56-046
retire56-047
retire56-048
retire56-049
retire56-050
retire56-051
retire56-052
retire56-053
retire56-054
retire56-055
retire56-056
retire56-057
retire56-058
retire56-059
retire56-060
retire56-061
retire56-062
retire56-063
retire56-064
retire56-065
retire56-066
retire56-067
retire56-068
retire56-069
retire56-070
retire56-071
retire56-072
retire56-073
retire56-074
retire56-075
retire56-076
retire56-077
retire56-078
retire56-079
retire56-080
retire56-081
retire56-082
retire56-083
retire56-084
retire56-085
retire56-086
retire56-087
retire56-088
retire56-089
retire56-090
retire56-091
retire56-092
retire56-093
retire56-094
retire56-095
retire56-096
retire56-097
retire56-098
retire56-099
retire56-100
retire56-101
retire56-102
retire56-103
retire56-104
retire56-105
retire56-106
retire56-107
retire56-108
retire56-109
retire56-110
retire56-111
retire56-112
retire56-113
retire56-114
retire56-115
retire56-116
retire56-117
retire56-118
retire56-119
retire56-120

หน้าแรก | ภาพกิจกรรมศูนย์ฯ