ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
บริการวิชาการ
ภาพกิจกรรม
ฝึกอบรม
ศึกษาดูงาน
ค่ายวิทยาศาสตร์
กิจกรรมศูนย์ฯ
บรรยายพิเศษ เรื่อง ความรู้ด้านมาตรฐานกับการบังคับใช้ภาครัฐ
โดย ดร. ชวนพิศ อรุณรังสิกุล
วันที่ 25 กันยายน 2556
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง
"ความรู้ด้านมาตรฐานกับการบังคับใช้ภาครัฐ" โดย ดร. ชวนพิศ  อรุณรังสิกุล
นักวิจัยเชี่ยวชาญ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยฯ เพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้จากประสบการณ์ตรง (Tacit Knowledge)
ให้กับบุคลากรศูนย์ปฏิบัติการวิจัยฯ และรับทราบแนวปฏิบัติที่ดี
บรรยายพิเศษ เรื่อง ความรู้ด้านมาตรฐานกับการบังคับใช้ภาครัฐ โดย ดร. ชวนพิศ  อรุณรังสิกุล

food_safety56_01
food_safety56_02
food_safety56_03
food_safety56_04
food_safety56_05
food_safety56_06
food_safety56_07
food_safety56_08
food_safety56_09
food_safety56_10

หน้าแรก | ภาพกิจกรรมศูนย์ฯ