ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
บริการวิชาการ
ภาพกิจกรรม
ฝึกอบรม
ศึกษาดูงาน
ค่ายวิทยาศาสตร์
กิจกรรมศูนย์ฯ
วันสถาปนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครบรอบ 34 ปี
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2556
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
เข้าร่วมงานวันสถาปนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครบรอบ 34 ปี
กิจกรรมในงานประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 35 รูป พิธีวางพวงมาลา หม่อมหลวงชูชาติ กำภู
พิธีมอบเกียรติบัตรบุคลากรดีเด่น นิสิตเก่าดีเด่น และพิธีมอบรางวัลโครงการรางวัลคุณภาพ มก.กพส. ประจำปี 2556
ณ บริเวณสระพระพิรุณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
บุคลากรของศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ที่ได้รับรางวัลในปีนี้ ได้แก่
"บุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ ประจำปี 2556 วิทยาเขตกำแพงแสน"
1. นางสาวมณี  ตันติรุ่งกิจ  นักวิจัยเชี่ยวชาญ  ด้านสนับสนุนการเรียนการสอน
2. นางรงรอง  หอมหวล  นักวิจัยชำนาญการพิเศษ  ด้านบริการวิชาการ
3. นางสุดาวรรณ  เชยชมศรี  นักวิจัยชำนาญการพิเศษ  ด้านการวิจัย
และ นางสุดาวรรณ  เชยชมศรี  นักวิจัยชำนาญการพิเศษ ได้รับรางวัล
บุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ ด้านบริการวิชาการ ประจำปี 2556 ในระดับมหาวิทยาลัยฯ ด้วย
วันสถาปนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครบรอบ 34 ปี

kukps34_01
kukps34_02
kukps34_03
kukps34_04
kukps34_05
kukps34_06
kukps34_07
kukps34_08
kukps34_09
kukps34_10
kukps34_11
kukps34_12
kukps34_13
kukps34_14
kukps34_15
kukps34_16
kukps34_17
kukps34_18
kukps34_19
kukps34_20
kukps34_21
kukps34_22
kukps34_23
kukps34_24
kukps34_25
kukps34_26
kukps34_27
kukps34_28
kukps34_29
kukps34_30


หน้าแรก | ภาพกิจกรรมศูนย์ฯ