ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
บริการวิชาการ
ภาพกิจกรรม
ฝึกอบรม
ศึกษาดูงาน
ค่ายวิทยาศาสตร์
กิจกรรมศูนย์ฯ
งานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2556
วันที่ 1-10 ธันวาคม 2556
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง เข้าร่วมจัดงาน
"งานเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปี 2556"
มีการจัดนิทรรศการทางวิชาการ การจำหน่ายพรรณไม้ และผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย
งานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2556

kukps56_01
kukps56_02
kukps56_03
kukps56_04
kukps56_05
kukps56_06
kukps56_07
kukps56_08
kukps56_09
kukps56_10
kukps56_11
kukps56_12
kukps56_13
kukps56_14
kukps56_15
kukps56_16
kukps56_17
kukps56_18
kukps56_19
kukps56_20
kukps56_21
kukps56_22
kukps56_23
kukps56_24
kukps56_25
kukps56_26
kukps56_27
kukps56_28
kukps56_29
kukps56_30
kukps56_31
kukps56_32
kukps56_33
kukps56_34
kukps56_35

หน้าแรก | ภาพกิจกรรมศูนย์ฯ