ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
บริการวิชาการ
ภาพกิจกรรม
ฝึกอบรม
ศึกษาดูงาน
ค่ายวิทยาศาสตร์
กิจกรรมศูนย์ฯ
พิธีเปิดการประชุมวิชาการแห่งชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปี 2556 และมอบรางวัลคาวากุชิ
วันที่ 6 ธันวาคม 2556
บุคลากรศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการแห่งชาติ ครั้งที่ 10
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 6-7 ธันวาคม 2556
และมอบรางวัลคาวากุชิ (Kawaguchi) ให้กับผู้ที่นำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น ณ อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย
พิธีเปิดการประชุมวิชาการแห่งชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปี 2556 และมอบรางวัลคาวากุชิ

kawaguchi56_01
kawaguchi56_02
kawaguchi56_03
kawaguchi56_04
kawaguchi56_05
kawaguchi56_06
kawaguchi56_07
kawaguchi56_08
kawaguchi56_09
kawaguchi56_10
kawaguchi56_11
kawaguchi56_12
kawaguchi56_13
kawaguchi56_14
kawaguchi56_15
kawaguchi56_16
kawaguchi56_17
kawaguchi56_18
kawaguchi56_19
kawaguchi56_20


หน้าแรก | ภาพกิจกรรมศูนย์ฯ