ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
บริการวิชาการ
ภาพกิจกรรม
ฝึกอบรม
ศึกษาดูงาน
ค่ายวิทยาศาสตร์
กิจกรรมศูนย์ฯ
สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การตระหนักเรื่องความปลอดภัย (Safety awareness)
วันที่ 15 พฤษภาคม 2557
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง จัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง
"การตระหนักเรื่องความปลอดภัย (Safety awareness)"
โดยมีวิทยากรบรรยายจากบริษัท Esco Lifesciences (Thailand) Co., Ltd.
Mr. Jason Tham (Country Manager, NSF accredited biosafety cabinet certifier)
และคุณขัตติยา สอนสนาม (Product Manager) เป็นผู้ประสานงาน
ณ  ห้องประชุมบุหงส่าหรี ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
มีผู้เข้าฟังสัมมนา 32 คน
สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การตระหนักเรื่องความปลอดภัย (Safety awareness)

sa2557-01
sa2557-02
sa2557-03
sa2557-04
sa2557-05
sa2557-06
sa2557-07
sa2557-08
sa2557-09
sa2557-10
sa2557-11
sa2557-12
sa2557-13
sa2557-14
sa2557-15
sa2557-16
sa2557-17
sa2557-18
sa2557-19
sa2557-20

หน้าแรก | ภาพกิจกรรมศูนย์ฯ