ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
บริการวิชาการ
ภาพกิจกรรม
ฝึกอบรม
ศึกษาดูงาน
ค่ายวิทยาศาสตร์
กิจกรรมศูนย์ฯ
บรรยายพิเศษ เรื่อง Activity in Asia and sharing information about research opportunity in Japan
วันที่ 17 มิถุนายน 2557
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง
"Activity in Asia and sharing information about research opportunity in Japan"
เพื่อเป็นการแนะนำทุน JSPS ที่ส่งเสริมงานวิจัยระดับปริญญาเอก และหลังปริญญาเอก ฯลฯ
Ronpaku Fellowship และหลากหลายวิชาการ วิทยากรบรรยายโดย
Mr. Daisuke Yamada, Deputy Director, JSPS Bangkok Office และ ดร.สุรัตน์วดี จิวะจินดา
ณ ห้องประชุมบุหงส่าหรี ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
มีผู้เข้าฟังการบรรยาย 20 คน
บรรยายพิเศษ เรื่อง Activity in Asia and sharing information about research opportunity in Japan

jsps2557-01
jsps2557-02
jsps2557-03
jsps2557-04
jsps2557-05
jsps2557-06
jsps2557-07
jsps2557-08
jsps2557-09
jsps2557-10
jsps2557-11
jsps2557-12
jsps2557-13
jsps2557-14
jsps2557-15


หน้าแรก | ภาพกิจกรรมศูนย์ฯ