ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
บริการวิชาการ
ภาพกิจกรรม
ฝึกอบรม
ศึกษาดูงาน
ค่ายวิทยาศาสตร์
กิจกรรมศูนย์ฯ
งานขอบคุณผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557
วันที่ 5 กันยายน 2557
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดงานขอบคุณผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557 "ด้วยรักและผูกพัน สายสัมพันธ์น้องพี่ Central Lab."
ผู้เกษียณอายุราชการประกอบด้วยบุคลากรที่เคยปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยฯ และบุคลากรของ
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยฯ ที่เกษียณอายุราชการในปีนี้ ได้แก่
ศ.ดร. ทิพย์วดี อรรถธรรม  ผศ.ดร. อรุณศิริ กำลัง  นายรัฐกานต์ จันทร์แสงวสุ
นายจิรทีปต์ ทรัพย์ป้อมแก้ว  นายณรงค์ ทองดี  นางยุพา เผื่อนปฐม  นางเรียง ปานกระทอน
นางสาวบรรจง ทองดอนเหมือน  และนางสาวเรียน พิมสาร
งานขอบคุณผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557

retire57-01
retire57-02
retire57-03
retire57-04
retire57-05
retire57-06
retire57-07
retire57-08
retire57-09
retire57-10
retire57-11
retire57-12
retire57-13
retire57-14
retire57-15
retire57-16
retire57-17
retire57-18
retire57-19
retire57-20
retire57-21
retire57-22
retire57-23
retire57-24
retire57-25
retire57-26
retire57-27
retire57-28
retire57-29
retire57-30
retire57-31
retire57-32
retire57-33
retire57-34
retire57-35
retire57-36
retire57-37
retire57-38
retire57-39
retire57-40
retire57-41
retire57-42
retire57-43
retire57-44
retire57-45
retire57-46
retire57-47
retire57-48
retire57-49
retire57-50
retire57-51
retire57-52
retire57-53
retire57-54
retire57-55
retire57-56
retire57-57
retire57-58
retire57-59
retire57-60
retire57-61
retire57-62
retire57-63
retire57-64
retire57-65
retire57-66
retire57-67
retire57-68
retire57-69
retire57-70
retire57-71
retire57-72
retire57-73
retire57-74
retire57-75


หน้าแรก | ภาพกิจกรรมศูนย์ฯ