ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
บริการวิชาการ
ภาพกิจกรรม
ฝึกอบรม
ศึกษาดูงาน
ค่ายวิทยาศาสตร์
กิจกรรมศูนย์ฯ
งานขอบคุณผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557 จัดโดยคณะเกษตร กำแพงแสน
วันที่ 17 กันยายน 2557
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง คณะเกษตร กำแพงแสน
เข้าร่วมงานขอบคุณผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557 "รวมพลังใจ สานรักและผูกพัน"
จัดโดยคณะเกษตร กำแพงแสน ณ อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯ
งานขอบคุณผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557 จัดโดยคณะเกษตร กำแพงแสน

agrikps-retire57-01
agrikps-retire57-02
agrikps-retire57-03
agrikps-retire57-04
agrikps-retire57-05
agrikps-retire57-06
agrikps-retire57-07
agrikps-retire57-08
agrikps-retire57-09
agrikps-retire57-10
agrikps-retire57-11
agrikps-retire57-12
agrikps-retire57-13
agrikps-retire57-14
agrikps-retire57-15
agrikps-retire57-16
agrikps-retire57-17
agrikps-retire57-19
agrikps-retire57-20
agrikps-retire57-21
agrikps-retire57-22
agrikps-retire57-23
agrikps-retire57-24
agrikps-retire57-25
agrikps-retire57-26
agrikps-retire57-27
agrikps-retire57-28
agrikps-retire57-29
agrikps-retire57-30
agrikps-retire57-31
agrikps-retire57-32
agrikps-retire57-33
agrikps-retire57-34
agrikps-retire57-35
agrikps-retire57-36
agrikps-retire57-37
agrikps-retire57-38
agrikps-retire57-39
agrikps-retire57-40
agrikps-retire57-41
agrikps-retire57-42
agrikps-retire57-43
agrikps-retire57-44
agrikps-retire57-45
agrikps-retire57-46
agrikps-retire57-47
agrikps-retire57-48
agrikps-retire57-49
agrikps-retire57-50
agrikps-retire57-51
agrikps-retire57-52
agrikps-retire57-53
agrikps-retire57-54
agrikps-retire57-55
agrikps-retire57-56
agrikps-retire57-57
agrikps-retire57-58
agrikps-retire57-59
agrikps-retire57-60
agrikps-retire57-61


หน้าแรก | ภาพกิจกรรมศูนย์ฯ